Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Allt färre länsinvånare tror på den svenska ekonomin – men är oförändrat optimistiska kring sin egen

Länsinvånarna är pessimistiska kring den svenska ekonomins framtidsutsikter. Jämfört med 2017 är det i dag fler som tror att den svenska ekonomin kommer att försämras under de kommande fem åren. Samtidigt tror drygt tre av tio att den egna ekonomin kommer att förbättras de kommande åren, enligt Länsstyrelsens medborgarundersökning 2019. Undersökningen visar också att en av fyra invånare inte klarar en oväntad utgift på 12 000 kronor och att oron för arbetslöshet är den lägsta på åtta år.

Sammantaget är 56 procent av länets invånare nöjda med sin ekonomi. Det är mer eller mindre i nivå med medborgarundersökningen 2017, men en något högre andel än tidigare år.

– Män är visserligen mer nöjda än kvinnor. Det gäller generellt i många frågor som rör privatekonomi, men skillnaden är ofta liten. I stället har bakgrundsfaktorer som till exempel inkomst, utbildning och födelsebakgrund större betydelse för uppfattningen om den egna ekonomin, säger Per Bark, analyschef på Länsstyrelsen. 

Exempelvis är 61 procent av personer med svensk bakgrund nöjda med sin ekonomi. Däremot är knappt hälften med utländsk bakgrund nöjda med sin ekonomi. Tittar man bara på dem som är födda utanför Europa är andelen ännu lägre, 40 procent. Frågor om betalningsförmåga och oro för sin ekonomi visar samma mönster. Personer födda utanför Europa hör dock tillsammans med unga till de grupper där optimismen kring den egna ekonomiska framtiden är stor.

Mot bakgrund av den starka utvecklingen på länets arbetsmarknad under en längre tid är det inte förvånande att andelen som oroar sig för arbetslöshet minskar trendmässigt.

– Så länge du har en gymnasieexamen finns goda möjligheter att hitta ett jobb i huvudstadsregionen. I undersökningen ser vi också att personer med enbart en förgymnasial utbildning är mer oroade för att bli arbetslösa än personer med andra utbildningsbakgrunder, säger Per Bark.

Jämfört med 2017 är förändringarna i årets medborgarundersökning som rör frågorna ekonomi överlag små. Men ett område där en tydlig förändring har skett är hur man ser på kostnaden för sitt boende. 2019 uppgav 67 procent att deras boendekostnad är godtagbar, vilket kan jämföras med 76 procent 2017.

– Det är en intressant förändring. Personer som äger sitt boende anser i betydligt större utsträckning att kostnaden är godtagbar jämfört med personer som hyr, säger Per Bark.

Undersökningen visar också på geografiska skillnader. I till exempel Danderyd och Täby kan mer än 80 procent av invånarna betala en oväntad utgift på 12 000 kronor. Det är en dubbelt så stor andel jämfört med socioekonomiskt utsatta områden.

Läs mer om resultat från medborgarundersökning gällande ekonomi och arbete Pdf, 590 kB, öppnas i nytt fönster.

Exempel på resultat från årets medborgarundersökning

  • 31 procent anger att den egna ekonomin har förbättrats under de senaste 1–2 åren. Det är en dubbelt så hög andel än de som säger att ekonomin har försämrats.
  • Fyra av tio tror att den svenska ekonomin kommer att försämras under de kommande fem åren. En av tio tror att ekonomin kommer att förbättras.
  • 70 procent kan betala en utgift på 12 000 kronor utan att be om hjälp eller låna.
  • Knappt tolv procent har alltid, ofta eller då och då svårt att betala sina räkningar. I så kallade socioekonomiskt utsatta områden har var tredje invånare svårt att betala sina räkningar.
  • Drygt var tredje invånare oroar sig för sin pension. Kvinnor oroar sig mer än män.
  • Unga (18–30 år) är mer optimistiska kring sin egen ekonomiska framtid än andra åldersgrupper.
  • 92 procent av länsinvånarna är på det hela taget nöjda med det liv de lever. Jämfört med mer privatekonomiska frågor är skillnaden mellan olika grupper små.

Om medborgarundersökningen

Länsstyrelsen i Stockholm har genomfört medborgarundersökningar vartannat år sedan 2011. Ett urval länsbor besvarar frågor om boende, miljö, kommunikationer, arbete, trygghet, ekonomi med mera. 2019 års undersökning omfattar 14 000 personer i åldrarna 18–85 år. Svarsfrekvensen om 44 procent innebär att undersökningen bygger på svaren från 6 200 länsbor.  

Mer om Länsstyrelsens medborgarundersökningar

Kontakt