Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillstånd för Veidekke Industri AB, Norrtälje kommun

KUNGÖRELSEDELGIVNING

 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen har lämnat Veidekke Industri AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för torvtäktsverksamhet och enligt 11 kap. miljöbalken för markavvattning på fastigheten Sika 4:23 i Norrtälje kommun.

Delegationen har även godkänt den miljökonsekvensbeskrivning som upprättats i ärendet.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66 i Stockholm och hos Norrtälje kommun, Estunavägen 14 i Norrtälje.

Eventuellt överklagande ska ha kommit in senast den 16 oktober till Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm eller stockholm@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 44189-2017.

Kontakt