Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillstånd för DKLBC AB, Norrtälje kommun

KUNGÖRELSEDELGIVNING

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen har lämnat DKLBC AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till ändring av årligt uttag av berg till 500 000 ton vid befintlig täkt- och återvinningsverksamhet på fastigheten Östra Ledinge 4:1 i Norrtälje kommun.

Delegationen har även godkänt den miljökonsekvensbeskrivning som upprättats i ärendet. Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66 i Stockholm samt Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 12 i Norrtälje.

Eventuellt överklagande ska ha kommit in senast den 15 oktober 2019 till Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm eller stockholm@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 26737-2019.

Kontakt