Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen genomför fler kontroller av lantbruksdjur

Kor, stall

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen Stockholm har som mål att under året utföra djurskyddskontroller på minst 10 procent av länets verksamheter med livsmedelsproducerande lantbruksdjur. Det innebär att cirka 180 kontroller ska genomföras, vilket är en fördubbling jämfört med föregående år. Efter hittills genomförda kontroller kan det konstateras att djurhållningen i länet överlag håller god kvalitet.

Under perioden januari–juni har 113 kontroller gjorts på gårdar med får, nötkreatur, grisar och getter.

– Bristerna som har uppmärksammats är få. Djurhållningen i länet ser bra ut och djurhållarna har generellt en hög kompetens och yrkesskicklighet, säger djurskyddssamordnare Maria Ottosson.

– De byggnader som djuren hålls i har över lag de mått och krav som ställs för varje djurslag. Och trots ett tufft 2018 med torka, foder- och ströbrist är de flesta djur i fint hull och strömaterialet är tillräckligt för att djuren ska ha en torr och ren liggplats, fortsätter hon.

Den vanligaste bristen vid en planerad djurskyddskontroll av nötkreatur är att djuren är smutsiga. Sådan brist har hittills i år noterats vid 29 procent av de kontroller där hygienen inspekterats. Motsvarande siffra för smutsiga liggytor ligger på 20 procent.

En annan vanlig brist i djurhållning med nötkreatur är avsaknad av kalvgömma för kalvar upp till tre månaders ålder i lösdriftsstallar för amkor eller dikor. Bristen förekommer i 26 procent av kontrollerna där man tittat på just detta.

Brister i journalföring av får

När det gäller kontroller av får är den vanligaste bristen att det saknas journaler för minst fem år tillbaka över djur som behandlas med karensbelagda läkemedel och antalet dödsfall i besättningen. I 32 procent av inspektionerna där journaler har kontrollerats påvisas en brist. Den näst vanligaste bristen gäller krav på betesmarker, rastgårdar, markytor, drivningsvägar och drivning samt stängsel. Något som påvisats i 26 procent av inspektionerna där detta kontrollerats.

Endast ett mindre antal besättningar med grisar eller getter har kontrollerats. Generellt är djurhållningen god och de fåtal brister som förekommer rör renhållning av djur och liggytor, krav på betesmarker, rasthagar och stängsel samt journalföring.

Djurskyddskontroller genomförs för att kontrollera att djurskyddslagstiftningen följs. För många djurägare kan kontrollen upplevas som oroande till en början.

– Vi som är djurskyddshandläggare och genomför kontroller har som mål och avsikt att utföra arbetet med stor respekt för personerna vi möter och för att djuren ska ha det bra. I majoriteten av kontrollerna blir vi mycket väl bemötta och upplever att vi har en god kommunikation med djurägarna, säger Maria Ottosson.

Mer om Länsstyrelsens arbete med djurskyddskontroller

Läs på Jordbruksverkets webbplats om hur en djurskyddskontroll går till Länk till annan webbplats.

Anmäl dig till vår betesförmedling i Stockholms län om du söker betesmark till dina djur eller har betesmark som du vill ska bli betad

Kontakt