Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny handlingsplan ska bevara ett fungerande landskap för människor, växter och djur

Länsstyrelsen i Stockholms län har fastställt en regional handlingsplan för grön infrastruktur. Den innehåller kunskapsunderlag och förslag på en rad åtgärder för att bibehålla och utveckla länets biologiska mångfald och ekosystemtjänster.

Grön infrastruktur definieras som ett nätverk av natur som bidrar till ekosystemtjänster som är viktiga för människor och till fungerande livsmiljöer för växter och djur, både i vatten och på land. Förslagen i Länsstyrelsens handlingsplan ska bidra till att utveckla det miljöarbete som länets kommuner och andra aktörer gör idag så att det bidrar till ett hållbart och långsiktigt samhälle.

– Handlingsplanen är tänkt att ge stöd och kunskap om hur olika naturområden hänger ihop och hur olika naturvärden är fördelade i landskapet. Vi tror att handlingsplanen kan komma till stor nytta, inte minst i den kommunala planeringen. Det händer ju så mycket i vårt län, där bebyggelsen utvecklas snabbt, säger Annika Lindvall, tillförordnad enhetschef på Enheten för landskap och naturskydd.

Handlingsplanen ”Grön infrastruktur – Regional handlingsplan för Stockholms län”, som gäller för perioden 2019–2025, publiceras tillsammans med en beskrivning av hur situationen är idag, ”Grön infrastruktur i Stockholms län – bakgrund och tillstånd 2018”. Bakgrundsbeskrivningen omfattar både samlad och delvis ny kunskap om naturmiljöer i länet, samt förslag till åtgärder.

I handlingsplanen beskrivs olika insatsområden där det är angeläget att agera för att kunna bibehålla och utveckla en grön infrastruktur. För varje insatsområde presenteras ett kortfattat ett antal åtgärdsförslag.

Insatsområdena i handlingsplanen är:

  • Hav och kust
  • Sjöar och vattendrag
  • Våtmarker
  • Odlingslandskap
  • Skog och trädklädda marker
  • Stadsmiljö och bebyggelse
  • Friluftsliv och tillgång till natur
  • Klimatanpassning
  • Samordning, samverkan och långsiktighet

– Förslagen är endast översiktligt beskrivna. De är varken kostnadsberäknade eller tidsatta. Vilka som kan komma att genomföras är naturligtvis beroende av de resurser som finns hos berörd aktör. Men många av förslagen har nära koppling till arbeten som redan pågår, säger Karin Terä, samordnare för arbetet med grön infrastruktur.

Länsstyrelserna fick 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram regionala handlingsplaner för arbetet med grön infrastruktur och har i arbetet samarbetat med flera olika aktörer, bland annat skogssektorn och kommunernas miljö- och samhällsbyggnadskontor.

– Det här är ett första steg i ett långsiktigt arbete. Handlingsplanens olika delar kommer att behöva uppdateras med ny kunskap och nya analyser efter hand. Alla aktörer i landskapet arbetar utifrån sina egna förutsättningar. Ett framgångsrikt arbete grundas därför på dialog, samverkan och kunskapsutbyte, säger Karin Terä.

Den 30 augusti, klockan 10–15, bjuder Länsstyrelsen in till ett lanseringsseminarium om handlingsplanen. Då presenteras planens innehåll övergripande samt några insatsförslag, där arbete har påbörjats.

Kontakt

Annika Lindvall

Tillförordnad enhetschef