Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens arbete i naturreservat efter stormen Alfrida

Stormen Alfrida drog in över Sverige 1–2 januari 2019 och mest drabbat blev norra Stockholms län och delar av Uppsala län. Främst är naturreservat i Norrtälje kommun påverkade. Stormen orsakade omfattande stormfällning av skog. Här har vi sammanfattat hur Länsstyrelsen har jobbat, och jobbar, med uppröjningen.

Säkerhet

Länsstyrelsen inventerar och genomför löpande åtgärder för att trygga säkerheten i de naturreservat som vi förvaltar. Främst gäller det reservat med anordningar för besökare, till exempel parkeringsplatser och markerade stigar. Länsstyrelsen uppmanar alla till stor försiktighet när man rör sig ute i skog och mark på grund av att det kan finnas hängande eller på annat sätt farliga träd. Man ska heller inte gå eller klättra på fallna träd eftersom det kan vara farligt.

Helikopterinventering

Länsstyrelsen har genomfört en helikopterinventering av naturreservat och Natura 2000-områden i Norrtälje kommun för att bedöma omfattningen av stormfällningar. Stormfällda träd finns spridda i alla naturreservat, men i några områden finns större stormfällningar.

Här kan du se resultaten från inventeringenlänk till annan webbplats

Genom inventeringen har drygt tio områden identifierats, där stormfällning i större omfattning har skett. Det kan röra sig om större eller mindre luckor av stormfälld skog eller större mängder av spridda stormfällda träd. Länsstyrelsen följer upp läget i dessa områden och bedömer åtgärdsbehov.

Åtgärder

  • I vissa reservat sker skötsel genom bland annat bete av kor eller får, och här tas oftast stormfällda träd bort så skötseln inte försvåras.
  • I många reservat ska skogen utvecklas fritt och få påverkas av naturliga processer som till exempel stormfällningar. I de flesta av dessa reservat är det inte tillåtet att ta bort stormfällda träd. Därför görs få eller inga åtgärder i dessa områden, om det inte finns säkerhetsrisker eller andra särskilda skäl. Skogsvårdslagens regler om att färsk barrved inte får lämnas i skogen gäller inte i dessa reservat.
  • I några av reservaten är skogsbruk inte reglerat. Här gäller skogsvårdslagen och därmed de regler som finns om att färsk barrved över en viss mängd inte får lämnas i skogen: https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/skogsvardslagen/länk till annan webbplats
  • Åtgärder kan i vissa fall göras i reservat för att skydda mot angrepp av granbarkborre, till exempel om naturvärden kan hotas. Vilka åtgärder och metoder som är lämpliga bedöms från fall till fall. Det kan i vissa fall krävas dispens från naturreservatets föreskrifter.
  • Länsstyrelsen genomför även åtgärder på fastigheter som ägs av staten (Naturvårdsverket) som köpts in för att vara bytesmark vid kommande naturreservatsbildningar. På dessa fastigheter gäller skogsvårdslagen och här ska färskt virke tas ut enligt lagens regler.

Risker för angrepp av granbarkborre

Angrepp av granbarkborre kan vara ett allvarligt problem för skogsbruket och skogsägaren och orsaka stora ekonomiska förluster. Därför finns regler i skogsvårdslagen om att färsk barrved över en viss nivå inte får lämnas kvar i skogen eftersom granbarkborre gynnas av detta.

Länsstyrelsen har anlitat expertis på granbarkborre och även kontaktat andra länsstyrelser, som berörts av tidigare års stormfällningar.

Att barrved lämnas i naturreservaten bedöms inte påverka mängden granbarkborre på landskapsnivå. Naturreservaten utgör endast tre procent av landytan i Norrtälje kommun. Det totala trycket från granbarkborre i landskapet påverkas i mycket högre grad av hur resterande del av skogsmarken sköts.

Det kan förväntas att granbarkborre kommer att etableras i flera av de naturreservat där barrved lämnas kvar. Påverkan av granbarkborre bedöms främst bli lokala och innebära att ytterligare träd i naturreservaten kommer att dö. Så småningom klingar angreppen av barkborre ut, och skadenivån återgår till en normal nivå.

För dig som är markägare

Lokala barkborreangrepp i naturreservat kan dock sprida sig till reservatens grannfastigheter. Till exempel om en vuxen granskog ligger nära ett angripet område i ett reservat. Är du markägare i anslutning till ett naturreservat och misstänker att det finns sådana risker, hör gärna av dig till Länsstyrelsen och nedanstående kontaktpersoner.

Samverkan

Länsstyrelsen Stockholm har samverkan med Länsstyrelsen i Uppsala och Jönköpings län, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och har även haft samråd med sakkunnig på granbarkborre vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Läs mer

Om granbarkborre (Skogsstyrelsen)länk till annan webbplats

Om Granbarkborre (Naturvårdsverket)länk till annan webbplats

Frågor och svar om granbarkborrar i skyddade områden i östra GötalandPDF

Om granbarkborrens roll i skogens ekosystem på Skogsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Kontakta Enheten för naturskötsel om skötseln av naturreservaten och Natura 2000-områden. Kontaktpersoner är Mats Gothnier (Norrtälje kommun, västra delen, Sigtuna, Vallentuna) och Karin Joelsson (Norrtälje kommun, östra delen, Österåkers kommun).

De nås på telefon 010-223 10 00 (växel) eller genom e-post stockholm@lansstyrelsen.se

Kontakt