Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tydlig skillnad i hur kommuner och landsting arbetar för att uppfylla nationella minoriteters rättigheter

Foto: Maskot

Hur kommuner och landsting arbetar för att uppfylla de nationella minoriteternas rättigheter skiljer sig fortsatt tydligt åt mellan de som ingår i något av förvaltningsområdena och de som inte gör det. Det visar Länsstyrelsens och Sametingets rapport om minoritetspolitikens utveckling 2018, med fokus på möjlighet till delaktighet och inflytande i praktiken.

Rapporten "Nationella minoriteter och minoritetsspråk : Minoritetspolitikens utveckling 2018" belyser hur kommuner och regioner arbetar för att uppfylla de rättigheter de nationella minoriteterna har enligt minoritetslagen.

– Problembilden ser olika ut för de olika minoriteterna, konstaterar Pernilla Ek, enhetschef för arbetsmarknads- och rättighetsfrågor vid Länsstyrelsen Stockholm.

Rapporten visar att kommuner och regioner oftast håller samråd med en minoritet i taget och om olika saker beroende på vilken minoritet som deltar. De flesta samråd berör frågor om kultur och språk medan diskriminering och utsatthet berörs minst.

I myndigheternas rapportering påtalas återigen bristen på medel. De nuvarande resurserna är kraftigt underdimensionerade för att kunna bedriva ett effektivt utvecklings- och uppföljningsarbete.

– Med utökade resurser skulle vi som uppföljningsmyndigheter kunna utveckla verktyg, metoder och modeller till stöd för alla som arbetar med dessa frågor, säger Ellen Omma, handläggare minoritetspolitiska uppdraget på Sametinget.

Även de nationella minoriteternas organisationer behöver tillföras mer resurser, enligt uppföljningsmyndigheterna, eftersom efterfrågan på minoriteternas medverkan i samråd har ökat. Statsbidraget till kommuner och regioner är en viktig resurs i arbetet med att uppfylla de rättigheter nationella minoriteter har. Eftersom bestämmelserna kring användandet av statsbidraget tolkas på olika sätt måste de förtydligas, menar uppföljningsmyndigheterna.

Sametinget och Länsstyrelsen föreslår också att länsstyrelserna får resurser och uppdrag att vara ett regionalt stöd i kommuners och regioners arbete med implementeringen av minoritetspolitiken i respektive län.

Ladda ner rapporten Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Fakta

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. Gemensamt är att de har befolkat Sverige under lång tid och är en del av landets gemensamma kulturarv. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Minoritetspolitikens mål är att ge skydd för de nationella minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget är uppföljande myndigheter.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft 2010. Lagen ger minoriteterna ett allmänt skydd som bland annat innebär att minoritetsspråken ska främjas och skyddas, kulturen ska utvecklas och bevaras samt att minoriteterna ska ges inflytande i frågor som berör dem.

Utöver allmänna bestämmelser finns särskilda rättigheter som gäller i förvaltningsområden för samiska, finska och meänkieli, vilket innebär rätten att använda språken i kontakt med myndigheter och rätt till förskola och äldreomsorg på språken. 2018 ingick 81 kommuner och 15 landsting/regioner i förvaltningsområdena. Från den 1 januari 2019 har lagen ändrats så att rättigheter och skyldigheter stärkts ytterligare.

Läs mer på www.minoritet.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Ellen Omma

Enhetschef, Sametinget