Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Våldsförebyggande insatser ger positiva resultat

Trots att kvinnors utsatthet för sexualbrott fortfarande är hög i Stockholms län börjar det regionala våldsförebyggande arbetet ge vissa positiva resultat. Det skriver Länsstyrelsen i en lägesrapport och redovisning över arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att verka för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag på regional nivå.

Uppdraget innebär att främja utvecklingen av våldsförebyggande insatser, utveckla regionala strategier och handlingsplaner, främja samverkan och bidra med kompetensstöd till socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, rättsväsendet och organisationer i det civila samhället. Det långsiktiga målet är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

– Under 2018 har vi bland annat satsat på att stötta utvecklingen av det våldsförebyggande arbetet och vi kan nu se vissa positiva resultat av det arbetet, säger Maria Billinger, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm.

De förebyggande insatserna inriktar sig på att nå barn och unga och på att få effekt i miljöer där de vistas. Några regionala insatser som fallit väl ut är:

  • Trygga, säkra evenemang – ett samarbete som bidragit till ökad trygghet vid festivaler. Antalet anmälningar om sexuella ofredanden minskade med 73–90 procent mellan åren 2016 och 2017 vid de utvärderade festivalerna.
  • TÅGET – ett våldsförebyggande arbetssätt för skolan som tagits fram i Botkyrka kommun, som nu visar att mobbning och våld minskat och att elevernas trivsel ökat.

Länsstyrelsen har även under 2018 prioriterat att främja insatser som förebygger upprepning av våld. I början av året återlanserades satsningen Välj att sluta.

  • Välj att sluta – telefonlinje och webbplats för personer som utövar våld i nära relationer med syfte att motivera dem att söka behandling och ge hjälp med var de kan vända sig i sin kommun.

För första gången har Länsstyrelsen tagit fram en regional lägesrapport för att följa utvecklingen av den nationella strategin. Länsstyrelsen i Stockholm har bland annat kartlagt vilka särskilt riktade verksamheter som finns i länet till utsatta personer inom området mäns våld mot kvinnor.

– Vi kan konstatera att en hög andel av polisutredningarna läggs ner för dessa brottstyper. Vi ser även att många målgrupper inte nås av information om vilket stöd de har rätt till eller vilket stöd som finns att tillgå i länet. Och att det i dag finns få verksamheter i länet som riktar sig till människor som befinner sig i prostitution eller utsätts för människohandel för sexuella ändamål, säger Ulrika Sandberg, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm.

Fler mått och metoder behöver tas fram på både nationell och regional nivå för att följa genomslaget för strategin.

– Vi behöver verktyg för att fånga upp och mäta våldsutövande, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål, säger Ulrika Sandberg.

Läs mer

Rapport 2019:6 Att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, redovisning uppdrag 62, 2018 (pdf)PDF

Länsstyrelsens arbete och om regionala insatserna här

TÅGET

Trygga Säkra Evenemang (folder, pdf)länk till annan webbplats samt utvärderinglänk till annan webbplats

Välj att slutalänk till annan webbplats

Kontakt