Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Höga halter av giftiga ämnen i ytvatten i länet

Ett vattendrag på vår-vintern Stockholms län 2019.

Provtagningslokal för mätning av PFAS i ytvatten, Stockholms län 2019. Foto: Länsstyrelsen.

Under februari genomförde Länsstyrelsen en stor kartläggning av förekomsten av giftiga högflourerande ämnen, PFAS, i ytvatten i Stockholms län. Prover togs på 76 platser. Vid 44 av dessa uppmättes så höga halter att åtgärder kan behövas sättas in för att förbättra vattenkvaliteten.

PFAS är ett samlingsnamn för en stor grupp högfluorerade kemikalier som är toxiska, lagras i kroppen och tros vara cancerogena.

Sedan 50-talet har PFAS använts i brandskum, impregneringsmedel för textilier, rengöringsprodukter, elektronik och skidvalla med mera. Sammanlagt finns det ungefär 3 000 olika PFAS-ämnen.

– PFAS utgör ett av de största kemiska hoten mot den svenska dricksvattenförsörjningen. På grund av ämnenas höga toxicitet räcker det med att en väldigt liten mängd av ett PFAS-ämne läcker ut till vattenmiljön för att tillåtna halter ska överskridas när det gäller bedömningen av god dricksvattenkvalitet eller för att en vattenmiljö ska ha god kemisk status inom vattenförvaltningsarbetet, säger Håkan Johansson miljöutredare vid Länsstyrelsen Stockholm.

Det mest välkända PFAS-ämnet är PFOS.

- För PFOS, som har funnits i till exempel brandsläckningsskum, räcker det med att trettio kilo PFOS fördelas över hela Mälarens vattenvolym för att den tillåtna årsmedelhalten ska överskridas i hela sjön, säger Håkan Johansson.

Runt om i landet har förhöjda halter PFOS tidigare påträffats i såväl yt- som grundvatten och i fisk. Länsstyrelsens kartläggning kompletterar tidigare undersökningar samtidigt som den ger en helhetsbild över hur halterna varierar i Stockholms län.

Ingen större fara föreligger

Trots de förhöjda halter som kartläggningen visar på vissa platser finns ingen akut hälsofara vare sig med att vistas i eller få i sig normala mängder av vattnet. Det föreligger heller inte heller någon akut risk för produktionen av dricksvatten utifrån kartläggningsresultaten.

– Huvuddelen av de vattenförekomster som nu undersökts används inte till och är inte tänkta till att användas för produktion av dricksvatten så vi ser inga direkta risker på det sättet. Däremot behöver åtgärder vidtas för att minska belastningen av PFOS i ytvattnet för att nå god kemisk vattenstatus inom vattenförvaltningsarbetet, säger Håkan Johansson.

Karta: Provtagningsplatser och uppmätta halter av PFOS och PFAS 11 i Stockholms län, februari 2019. Källa: Länsstyrelsen Stockholm.

Karta 1: Uppmätta halter PFOS och PFAS 11PDF
Karta 2: Överskridande halter PFOSPDF

Två kartor över provtagning PFAS i Stockholms län. En visar uppmätta halter och en platser för överskridande av gränsvärde.

Kartor, till vänster: Uppmätta halter av PFOS och PFAS 11. Till höger platser för överskridanden (röda punkter). Källa: Länsstyrelsen Stockholm.

Åtgärder kan bli aktuella

Inom vattenförvaltningen finns angivna halter för hur höga nivåer av ämnena PFOS och PFAS 11 som får finnas i en vattenförekomst. Om halten överskrids så behöver åtgärder vidtas för att minska den giftiga belastningen.

– Det kan till exempel handla om att sanera brandövningsplatser där brandsläckningsskum med PFAS har använts, att öka tillsynen av miljöfarliga verksamheter som kan läcka PFAS eller att rena vatten som innehåller PFAS innan det når grund- och ytvatten. Första steget vid upptäckt av förhöjda halter av PFAS är att försöka källspåra fram varifrån belastningen kommer i landskapet och därefter försöka identifiera vilka verksamheter vid den platsen som skulle kunna orsaka belastningen, säger Håkan Johansson.

Provtagningen fortsätter under våren

Innan eventuella åtgärder vidtas utför Länsstyrelsen nu en andra provtagningsomgång vid samtliga provtagningsplatser. Även data från andra undersökningar kommer utvärderas. Resultaten kommer att återkopplas till samtliga kommuner där prover tagits och publiceras på Länsstyrelsens webbplats.

– Vi vill försäkra oss om resultaten. Om nästa analys bekräftar att gränsvärden har överskridits kommer vi att ta arbeta tillsammans med de kommuner där vattenproven överskrider gränsvärdena för att på olika sätt initiera de åtgärder som behövs för att nå god vattenstatus på de aktuella platserna, säger Håkan Johansson.

Kartläggningen ingår i Länsstyrelsens miljöövervakningsuppdrag och i EU-projektet Life IP Rich Waters. Målet med EU-projektet är att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vattendragen.

Läs mer

Om PFAS hos Kemikalieinspektionenlänk till annan webbplats

Om PFAS hos Livsmedelsverketlänk till annan webbplats

Om Länsstyrelsens arbete med miljöövervakning

Om EU-projektet Life IP Rich Waterslänk till annan webbplats

Värt att veta om gränsvärden för PFOS och PFAS11:

EU:s livsmedelsmyndighet, EFSA, har lagt ett förslag på att sänka gränsen för hur mycket PFOS vi max bör få i oss från 150 till 2 nanogram per kilo kroppsvikt och dag.
Mer om förslaget på Sveriges Radios webbplatslänk till annan webbplats.

Kontakt