Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ytterligare krafttag krävs för att länet ska nå de globala målen om hållbar utveckling till 2030

Hur hållbart är Stockholms län inom områden som jämlikhet, jämställdhet och klimat? Med utgångspunkt i Agenda 2030 och de globala målen har Länsstyrelsen lanserat en sammanställning över hur hållbar utvecklingen är i regionen. Resultaten visar att inga av de analyserade målen kommer att uppnås fullt ut till 2030.

Agenda 2030 är den globala agendan för hållbar utveckling. Världens alla länder har förbundit sig att enskilt och gemensamt arbeta med 17 globala mål för att lösa klimatkrisen, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa samt avskaffa extrem fattigdom senast år 2030.

– Agenda 2030 är världens mest ambitiösa att göra-lista. Det är en målstruktur för vad vi gemensamt behöver göra för att alla ska kunna tillgodogöra sig utvecklingen utan att göra det på bekostnad av andra eller kommande generationer. Det ställer krav på nya former av samarbete och nya lösningar, säger Johan Genneby, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm.

Utmaningarna med att nå hållbar utveckling varierar mellan länder, regioner och områden. För att ge en tydligare bild av hur situationen ser ut i länet har Länsstyrelsen samlat in och undersökt tillgänglig statistik för fyra av de globala målen: Jämställdhet, Minskad ojämlikhet, Hållbara städer och samhällen samt Fredliga och inkluderande samhällen.

”Vi har förutsättningar att lyckas”

I sammanställningen framgår att Stockholm är ett län där hållbarhetsarbetet har tagit stora kliv framåt. Över 90 procent av hushållsavfallet återvinns och de flesta länsborna har nära till grönområden och service. Kollektivtrafiknätet är väl utbyggt och SL:s bussflotta går till 100 procent på förnybara bränslen. Koldioxidutsläppen har minskat, men inte tillräckligt snabbt – för att Parisavtalet ska efterlevas krävs en minskning med 16 procent årligen perioden 2020–2040.

Andra exempel från undersökningen är att vi ser en ökad trångboddhet och har ett stort behov av bostäder. De senaste åren har det skett en ökning av antalet fall av dödligt våld, även om Stockholm är en relativt säker och trygg storstadsregion. Undersökningen visar också att den självupplevda tryggheten har minskat och är lägre i länet än för riket i övrigt.

Gällande jämställdhet har vi kommit långt jämfört med vissa andra länder. Men det är långt kvar till att nå jämställdhetsmålet. Fortfarande är fler män än kvinnor chefer, kvinnor arbetar oftare deltid och utsätts i större utsträckning för sexuellt våld. Gällande målet minskad ojämlikhet kan det konstateras att segregationen ökar, både mellan och inom länets kommuner. Inkomst, hälsa och trygghet varierar stort mellan olika grupper, något som påverkar livschanser och levnadsvillkor.

– Inget av de fyra mål vi har undersökt kommer att uppfyllas fullt ut till år 2030 med nuvarande utveckling. Det är inte ett bra resultat, men vi har fortfarande förutsättningar att lyckas. Agenda 2030 är global, men mycket av arbetet sker på regional och lokal nivå. Nu gäller det att göra rätt insatser och arbeta på alla nivåer för att skapa en hållbar utveckling i länet, säger Johan Genneby.

– Undersökningen vi har gjort är baserad på ett urval av regionala indikatorer och är därför inte heltäckande. Med det ger oss ett bra underlag och en överblick över länets förutsättningar och utmaningar. Det kan hjälpa oss och andra aktörer i länet i det vidare arbetet, fortsätter han.

Statistiken är tillgänglig via Södertörnsmodellsens verktyg där det går att bryta ner och jämföra på kommun- och områdesnivå.

Länsstyrelsens rapport ”Läget i länet – Hållbar utveckling. Vägen mot ett hållbart Stockholms län” Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Ta del av statistiken från undersökningen. Länk till annan webbplats.

Mer om Agenda 2030 och de globala målen. Länk till annan webbplats.

Koldioxidbudget för Stockholms län – läs Länsstyrelsens nyhet från 22 januari 2019.

Läs fler nyheter från Länsstyrelsen.

Kontakt