Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen föreslår Sveriges största marina reservat vid Svenska Högarna

Kalslipad klipphäll vid Svenska högarna. Foto: Ingrid Nordemar.

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till utvidgning av naturreservatet Svenska högarna i Stockholms ytterskärgård. En yta om 61 000 hektar föreslås skyddas för att säkra de naturvärden, av stor vikt för bland annat fågellivet, som finns i skärgården och kringliggande vattnen. Förslaget är nu på remiss fram till den 7 juni 2019.

Svenska Högarna är en ögrupp längst österut i Stockholms ytterskärgård. Den kännetecknas av en karg utskärgårdsnatur med kala renspolade hällar.

Runt Svenska Högarna finns en av länets viktigaste sjöfågelkolonier med arter som sillgrissla, tobisgrissla och tordmule. Skärgården hyser även relativt gott om ejder och svärta, arter som har förvunnit i flera andra skärgårdsområden.

I området och närområdet finns även Östersjöns största bestånd av gråsäl.

Kan bli Sveriges största marina reservat

Som grund för det utökade skyddsområdet ligger regeringens mål att stärka biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ett av de nationella etappmålen innebär att minst 10 procent av Sveriges marina områden, utvalda i ett representativt nätverk, ska ha ett skydd senast år 2020.

Skärgården vid Svenska Högarna har varit naturreservat sedan 1976. I nuvarande förslag ingår ett omfattande havsområde som sträcker sig runt ögruppen och cirka 3 mil i nordöstlig riktning förbi naturreservatet Svenska Björn. Sammanlagd areal på det föreslagna reservatsområdet är cirka 61 000 hektar, varav 104 hektar är landyta.

– Undervattensmiljön kring Svenska Högarna är varierad och innehåller flera komponenter för ett rikt marint djurliv. Här finns omfattande blåmusselrev, djupa syresatta mjukbottnar och friska artrika tång- och algbälten. Tillsammans bildar de friska ekosystem där blåmusslorna har en särskilt viktig plats. Musslorna filtrerar havsvattnet och erbjuder föda åt både fisk- och sjöfåglar. För att dessa ekosystem ska må bra även i framtiden krävs det att området fortsättningsvis har en låg miljöpåverkan, säger Ingrid Nordemar, miljöhandläggare vid Länsstyrelsen.

Spännande besöksmål som kräver varsamhet

Naturreservatet Svenska Högarna erbjuder många fina upplevelser för det rörliga friluftslivet. Den rika förekomsten av sjöfågel och gråsäl bidrar till unika naturupplevelser.

Skärgården har historiskt sett varit en av Östersjöns viktigaste fiskeplatser och det finns kulturhistoriska lämningar i form av stenlabyrinter, en liten kyrkogård, hällristningar och husgrunder. Öns fyr som stod klar år 1874 är ett välkänt landmärke.

Samtidigt är besöksmöjligheterna vid Svenska Högarna något begränsade. Övernattnings- och hamnmöjligheterna är små och under känsliga perioder reglerar fågel- och sälskyddsområden tillträde till olika delar av reservatet.

– Vi ser att vissa sjöfåglar och gråsäl behöver få ett utökat skydd mot ett alltmer tilltagande friluftsliv, särskilt vid häckningsplatser och pälsömsningsplatser. Det finns annars risk att sälarna får utdragna svältperioder och problem med pälsen om de hela tiden blir nedskrämda i vattnet. Både sjöfågel och säl lägger redan idag mycket energi på att hitta föda och behöver färre störningar, säger Urban Pettersson, miljöhandläggare vid Länsstyrelsen.

För att fortsatt bibehålla den unika faunan föreslås även flera åtgärder som både innebär vissa restriktioner i området och fortsatta stödinsatser som till exempel strikt begränsning av mink som har gått hårt åt fågellivet i andra delar av skärgården.

Obs! Remisstiden löpte ut den 7 juni 2019. (Länken är därför borttagen per 2019-06-17)

Läs om

Det befintliga reservatet Svenska Högarna här

Projekt Svenska Högarnas naturreservat finns även på Facebook

Bilderna från Svenska Högarna nedan får användas i samband med information om reservatsbildningen. För de fem översta – ange fotograf: Ingrid Nordemar. För de två nedersta ska Sveriges vattenekologer anges.

Fyrbyn. Foto: Ingrid Nordemar.

Alfågel.

Alfågel, Svenska Högarna. Foto: Ingrid Nordemar.

Tordmule.

Tordmule på Svenska Högarna. Foto: Ingrid Nordemar.

Ejder

Ejderhona, Svenska högarna. Foto: Ingrid Nordemar.

Säl på kobbe.

Säl vid Svenska högarna. Foto: Ingrid Nordemar.

Tång.

Tång, Svenska högarna. Foto: Sveriges vattenekologer.

Dykare

Dykinventering vid Svenska Högarna. Foto: Sveriges vattenekologer.

Kontakt