Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nio nya naturreservat i Stockholms län

Ersmossens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen.

Under 2018 inrättade Länsstyrelsen nio nya naturreservat. Sex av de nya reservaten ligger i Norrtälje kommun, de övriga finns i kommunerna Värmdö,  Södertälje och Österåker. Dessutom utvidgades under förra året tre befintliga reservat.

– Vårt arbete med att skydda värdefulla naturområden är viktigt för utvecklingen av regionens attraktiva och hållbara livsmiljöer. Naturvärden värnas och utvecklas för framtida generationer. En viktig aspekt är också att områden görs tillgängliga för friluftslivet, säger Annika Lindvall, tillförordnad enhetschef på enheten för Landskap och naturskydd på Länsstyrelsen.

Enligt färsk statistik från Naturvårdsverket fördubblades landarealen nytillkommen skyddad natur i Stockholms län under 2018 jämfört med år 2017. Statistiken inkluderar både statliga och kommunala naturreservat samt nya och utvidgade naturreservat.

Lista över nya eller utvidgade naturreservat inrättade av Länsstyrelsen i Stockholms län under 2018

Namn

Kommun

Yta hektar

(tidigare yta)

Beskrivning

Borudan–Pellemossen

Norrtälje

128

Omväxlande område med naturskog med bland annat örtrika granpartier och ett rikt fågelliv. Exempel på skyddsvärda arter här: kopparspindling, gul lammticka, lunglav och aspgelélav.

Mer information om Borudan–Pellemossen, karta, beslut och skötselplan

Ersmossen

Norrtälje

61,3

Tallbevuxen våtmark. En av de största våtmarkerna i området. Kan endast nås till fots och saknar anlagda stigar och besöksanordningar.

Mer information om Ersmossen, karta, beslut och skötselplan

Fäberget

Norrtälje

8,9

Område med främst barrdominerad naturskog, rikt på svamparter och örter som tycker om kalk. Exempel på skyddsvärda arter: koppartaggsvamp, raggtaggsvamp och tretåig hackspett.

Mer information om Fäberget, karta, beslut och skötselplan

Klovsten

Norrtälje

60,5

Varierat barrdominerat område. Har fått sitt namn efter ett gränsröse i reservatet. Röset har ett stort kulturhistoriskt värde. exempel på skyddsvärda arter: äggspindling, jättesvampmal och nötkråka.

Mer information om Klovsten, karta, beslut och skötselplan

Laduddens

Norrtälje

34

Udde med blandskog präglad av historiskt bruk då marken tidigare ingick i en helfäboddrift, den sydligast kända helfäboddriften i landet. Exempel på skyddsvärda arter: ask, rutlåsbräken och gulsträngad fagerspindling

Mer information om Laduddens, karta, beslut och skötselplan

Måsjön- Borudamyren

Norrtälje

130,3
(91)

Myr- och skogsområde som har utvidgats. Området är bland annat rikt på speciella svampar. Exempel på skyddsvärda arter: lunglav, brandticka och sävsparv.

Mer information om Måsjön- Borudamyren, karta, beslut och skötselplan

Riddersholm

Norrtälje

655
(640,3)

Havsnära område med björkbackar, hagar, hassellundar och strandängar. I och nära reservatet finns strövstigar, badplats, campingplats, vandrarhem och gästhamn. Vid parkeringen ligger Kvarnbacken, en björkhage som översållas av gullvivor i mitten av maj.

Mer information om Riddersholm, karta, beslut och skötselplan

Ålandet

Norrtälje

45,3

Ö i Norrtälje skärgård. Här finns både äldre barrskog, blandskog och en hassellund. Exempel på skyddsvärda arter: grön sköldmossa, smalgrynsnäcka, tretåig hackspett.

Mer information om Ålandet, karta, beslut och skötselplan

Hamnskär

Södertälje

203,3

Ö i Södra Björkfjärden. Skyddas för att bevara och restaurera naturmiljöerna i ett äldre jordbrukslandskap på en Mälarö. Även vattenmiljön kring Hamnskär bedöms som värdefull och skyddas. Exempel på skyddsvärda arter: bandnate, lindbrokmal, gråtrut och rosenfink.

Mer information om Hamnskär, karta, beslut och skötselplan

Djupviken

Värmdö

13,3

Skärgårdsmiljö med dominans av barrskog i olika åldrar, samt några mindre områden med lövdominerad sumpskog. Många olika arter trivs i sumpskogen, både mossor och lavar men även insekter och fåglar.

Mer information om Djupviken, karta, beslut och skötselplan

Granholmen

Värmdö

39, 2
(32,8)

Utvidgning av reservat på ön Granholmen strax söder om Möja i Stockholms mellanskärgård. Betesmarker och skog med inslag av ek, hällmark och strandängar. Exempel på arter här: darrgräs, jungfrulin, vildlin och tvåblad.

Mer information om Granholmen, karta, beslut och skötselplan

Getholmen

Österåker

9,8

Skogsklädd halvö på nordöstra Ljusterö. På områdets högsta punkt finns ett gammalt värn från början av 1900-talet. En vältrampad stig löper runt halvön som även bjuder på lämpliga badplatser.

Mer information om Getholmen, karta, beslut och skötselplan

Läs mer

Om naturreservaten i Stockholms län på Länsstyrelsen webbplats

Naturvårdsverket, pressmeddelande 2019-03-06 om beslutade naturreservat 2018 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Annika Lindvall

Tillförordnad enhetschef