Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens arbete med att bevara läderbaggen och dess miljö

Läderbaggen är en cirka tre centimeter stor skalbagge som lever i gamla ihåliga träd, främst ekar. I Sverige är läderbaggen fridlyst eftersom ihåliga träd som larverna är beroende av för att kunna leva, har minskat. Arten har ett eget åtgärdsprogram som Naturvårdsverket har tagit fram och som Länsstyrelserna jobbar efter.

Anledningen till att dessa ihåliga träd med mulm (löst material som framförallt består av nedbruten ved) i har minskat och blivit en bristvara beror på att dessa träd dör i förtid på grund av konkurrens från andra träd. Och i många områden finns det en brist på yngre ekar som ska ta vid när de gamla träden som läderbaggen vill bo i, dör, och det blir ett så kallat generationsglapp.

Vad gör Länsstyrelsen?

I Stockholm jobbar Länsstyrelsen i samråd med markägare och entomologer med att bevara miljöerna för läderbagge bland annat genom att gamla ekar och deras efterträdare röjs fram.

Utöver läderbaggen gynnas även hundratals andra arter som lever i öppna till halvöppna ek-och ädellövmiljöer i det gamla kulturlandskapet. I syfte att överbrygga ett generationsglapp görs olika försök att på konstgjord väg påskynda yngre ekars åldrande genom så kallade veteraniseringsåtgärder, där man medvetet skadar de yngre träden för att de snabbare ska bilda håligheter och egenskaper som liknar de gamla träden. Ett annat sätt att gynna läderbaggen är att sätta upp mulmholkar, vilket kan vara trälådor eller ihåliga stammar som fylls på med sågspån, eklöv och annat material som bryts ned till mulm och som läderbaggens larver kan leva i.

Visste du det här om läderbaggen?

  • Vuxna läderbaggar kan flyga, men gör det ogärna, och den flyger sällan långt ifrån trädet där den kläcktes.
  • Läderbaggen är en symbol och en signalart för ek- och ädellövmiljöer, som tillhör de mest artrika och värdefulla naturområden vi har i landet och i Stockholms län.
  • Den vuxna läderbaggen lever i ungefär en månad.
  • Eken börjar oftast inte utveckla håligheter förrän den är mer än 200 år gamla. Därför krävs det en obruten följd av gamla ekar i områden där det finns läderbagge.

Läs här om du vill veta mer om läderbaggen och Länsstyrelsens arbete Öppnas i nytt fönster.

Faktablad om läderbaggen Pdf, 207.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt