Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt uppdrag ska skapa en mer jämlik hälsa i Stockholms län

Länsstyrelserna i Stockholm och Västerbotten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram metoder för samordning av ett tvärsektoriellt regionalt arbete för en jämlik folkhälsa. Uppdraget består av ett pilotprojekt under åren 2019–2020.

– Det här innebär förbättrade möjligheter till regional samordning och ett mer samlat stöd till kommuner och andra lokala aktörer för en mer jämlik hälsa i länet, säger Kaisa Snidare, utvecklingsledare för folkhälsofrågor vid Länsstyrelsen Stockholm.

Regeringen uppger att länsstyrelserna har en nyckelposition i folkhälsoarbetet med ansvar för strategiskt viktiga verksamheter och förmåga att arbeta tvärsektoriellt med folkhälsan. Länsstyrelsen har också mandat att verka för det nationella målet för folkhälsopolitiken: att skapa samhälleliga förutsätt­ningar för en god och jämlik hälsa för hela befolkningen och sluta de påverk­bara hälsoklyftorna inom en generation.

Syftet med pilotprojektet är att utveckla metoder och arbetssätt för samordning av ett regionalt arbete för en god och jämlik folkhälsa. Målet är att skapa bättre förutsättningar för det lokala hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbetet.

– Vi kommer att fokusera på tre delar i arbetet. En del handlar om att bli bättre på att integrera folkhälsoperspektivet i de olika verksamheter vi själva har på Länsstyrelsen. Den andra delen handlar om samordning av det arbete som görs av olika aktörer i länet, exempelvis av Region Stockholm, Storsthlm, civilsamhället och Länsstyrelsen, för att bättre kunna samordna vårt lokala stöd. Den sista delen handlar om att stödja kommuner och stärka förutsättningar för ett lokalt hälsofrämjande och förebyggande arbete, säger Kaisa Snidare.

Läs regeringens pressmeddelande om det nya uppdraget. Länk till annan webbplats.

I september 2018 fick länsstyrelserna i Stockholm och Västerbotten regeringsuppdraget att ta fram varsin projektplan för pilotprojektet gällande en mer jämlik hälsa. Nuvarande uppdrag handlar om att genomföra projektplanen.

Uppdraget ska genomföras utifrån folkhälsopolitikens åtta målområden:

  1. Det tidiga livets villkor
  2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
  3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
  5. Boende och närmiljö
  6. Levnadsvanor
  7. Kontroll, inflytande och delaktighet
  8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Kontakt