Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Illustration: Kristoff Laufersweiler, Sweco

Planerna för Väsby Entré verkar lovande men behöver utredas mer

Projektet ”Väsby Entré” ska göra stationsområdet i Upplands Väsby till en bärande centrumpunkt. Länsstyrelsen ser positivt på en utveckling av området kring stationen men konstaterar att samrådsförslaget gällande detaljplan för Östra Runby med Väsby stationsområde behöver bearbetas på ett flertal punkter.

Länsstyrelsen har i dagarna lämnat sitt samrådsyttrande över detaljplan för Östra Runby med Väsby stationsområde. Detaljplanen är en del av kommunens projekt Väsby Entré som ska utveckla stationsområdet i Väsby till att bli en del av den täta staden. Enligt översiktsplanen ska området kompletteras med en funktionsblandad bebyggelse samtidigt som resecentrum byggs ut till en kapacitetsstark knutpunkt. Barriärbrytande övergångar och bostadsexpansion på båda sidor av Ostkustbanan ska knyta ihop Runby med centrala Väsby och i förlängningen skapa ett tydligt stadslandskap ända bort till Rotebro.

Detaljplanen medger att upp till 1400 bostäder samt 60 000 kvm kontor och centrumändamål tillkommer inom planområdet, som omfattar järnvägsstationen med tillhörande stationsfunktioner, spårområdet samt anslutande mark i öst och väst. Planen möjliggör också hotell, omsorgsboende, två förskolor, en besöksanläggning, ett nytt resecentrum, verksamheter samt parker och torg. Projektet Väsby Entré påbörjades redan 2011 och Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig om planeringsförutsättningarna i samband med programsamråd under 2014 och 2016.

– Behovet av bostäder är fortsatt mycket stort i regionen och Länsstyrelsen ser positivt på kommunens avsikt att komplettera tätorten med bostadsbebyggelse och skapa en funktionsblandad stadsdel i området kring Upplands Väsby station, säger Annika Holmqvist, planhandläggare på Länsstyrelsen. Vi ser dock ett behov av fördjupade utredningar kring vissa frågor och anser att planförslaget behöver bearbetas innan kommande granskningsskede. På nuvarande underlag kan Länsstyrelsen inte bedöma planförslagets lämplighet, konstaterar Annika Holmqvist.

Det är framförallt utredningar kring risker med hänsyn till järnvägen, förorenad mark, geoteknik och översvämning som behöver fördjupas för att Länsstyrelsens ska kunna ta ställning till om markanvändningen enligt detaljplanen är lämplig. Vidare behöver detaljplanen omarbetas med hänsyn till befintliga fornlämningar. Det är också viktigt att detaljplanen säkerställer riksintresset Ostkustbanan, både med avseende på dagens funktion och kommande utbyggnad.

En viktig förutsättning för detaljplanens genomförande och visionen av Väsby Entré är att Väsbyån, som idag rinner i en kulvert genom planområdet, öppnas upp och flyttas till ett nytt läge österut. Länsstyrelsen tycker det är bra att kommunen har för avsikt att ge ån ett ytligt läge, vilket kan påverka både upplevelsevärdet och åns ekologiska funktion positivt.

– Flytten av Väsbyån har dock behandlats mycket översiktligt i planförslaget, säger Annika Holmqvist, trots att placering och utformning av ån kommer att ha stor betydelse för framtida vattenkvalitet och för möjligheten att minimera översvämningsrisker i området. Kommunen hänvisar till kommande tillståndsansökan för vattenverksamhet vad gäller flytten av ån, men vi anser att kommunen noga behöver tänka igenom utformningen av åfåran inom ramen för planprocessen, avslutar Annika Holmqvist.

Läs Länsstyrelsens hela samrådsyttrande Pdf, 184.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt