Förslag om fiskereglering i Svenska Högarnas naturreservat

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett nytt förslag om fiskereglering i skyddade havsområden från Öresund till Ålands hav. I Stockholms län berör förslaget en reglering av fiske inom Svenska Högarnas naturreservat.

Havs- och vattenmyndigheten har enligt 2 kap. 7 och 20 §§ förordningen (1994:1617) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen bemyndigande att fatta beslut om föreskrifter för fiskevård och fiskets bedrivande som förbjuder eller begränsar bland annat fiske inom vissa områden och om vilken hänsyn som vid fisket ska tas till naturvårdens intressen.

Uppdraget har sin bakgrund bland annat i att regeringen, vid FN:s havskonferens i juni 2017, lämnade ett frivilligt åtagande om bevarandeåtgärder avseende fiske i marina skyddade områden. Åtagandet innebär att Sverige avser att införa relevanta och ändamålsenliga bevarandeåtgärder vad avser fiske i syfte att nå bevarandemålen i samtliga marina skyddade områden senast år 2020.

I arbetet med uppdraget har länsstyrelserna bedömt att det i ett antal av de marina skyddade områdena i Sveriges hav bedrivs fiske som kan innebära risk för att bevarandemålen inte uppnås. Genom att reglera fisket i dessa områden kommer det bidra till att bevarandemålen nås.

Svenska Högarnas naturreservat bildades 1976 och utvidgades 2020. Området är cirka 61 000 hektar, varav 104 hektar landareal. Det är beläget cirka 55 km sydost om Norrtälje och 35 km ost om Möja. Syftet med reservatet är att skydda, bevara och utveckla ett ytterskärgårdsområde med höga natur- och kulturvärden samt värdefulla representativa havs- och landmiljöer och dess biologiska mångfald.

Mer information om Svenska Högarna

Remiss med bilagor

Remissen består av flera delar:

Remiss gällande förslag om fiskereglering i marina skyddade områden i egentliga Östersjönlänk till annan webbplats

Bilaga 1. Allmän om påverkan på bevarandevärden och marin miljölänk till annan webbplats

Bilaga 2. Konsekvensbeskrivninglänk till annan webbplats

Bilaga 3. Sändlistalänk till annan webbplats

Dokumenten ovan finns på HaV:s webbplats.

Svara senast 21 februari

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 21 februari 2021.

Svar skickas till havochvatten@havochvatten.se i Wordformat med kopia till landskap.och.naturskydd.stockholm@lansstyrelsen.se.

Ange ärendenummer 2297-2020 i e-postmeddelandets ärendemening.

Just nu finns också ett förslag ute på remiss om uppdaterade fiskeregler längs mellersta Östersjön

Kontakt