Länsstyrelsens yttranden över remisser

Varje år kommer det in en stor mängd remisser till Länsstyrelsen. Det innebär att vi får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från olika departement, statliga verk med flera.

Nedan kan du ta del av Länsstyrelsens yttranden över remisser 2017 och 2018. Filerna är sorterade i bokstavsordning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Boverkets rapport 2020 21 Mått på bostadsbristen.pdf 225.3 kB 2021-04-09 08.42
Promemorian Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen (Ds 2021 2).pdf 247 kB 2021-04-09 08.42
Samverkande krafter - för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (SOU 2020 66).pdf 209.9 kB 2021-03-31 16.04
Förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska.pdf 242.6 kB 2021-03-22 13.17
Översynen av förordningen (2009 907) om miljöledning i statliga myndigheter.pdf 236 kB 2021-03-22 13.17
Förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken.pdf 206.8 kB 2021-03-22 13.17
Krav på att hålla djur lösgående -konsekvenser, övergångsbestämmelser och andra incitament än lagstiftning.pdf 263.4 kB 2021-03-15 15.05
En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020 62).pdf 167.4 kB 2021-03-08 14.54
Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037.pdf 336.9 kB 2021-03-08 13.03
Remiss om miniminivåer för björn, varg, järv och lo.pdf 223.5 kB 2021-03-08 13.02
En utvecklad organisation för lokal statlig service – slutredovisning (Ds 2020 29).pdf 191.3 kB 2021-03-08 12.15
Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet.pdf 370.4 kB 2021-03-08 12.11
Behovet av grytanlagsprov med levande grävling.pdf 136.4 kB 2021-02-22 11.57
Utfodring av vilt.pdf 141.8 kB 2021-02-04 08.44
Promemoria rörande förslag på förarbevis för vattenskoter.pdf 166.4 kB 2021-02-04 08.43
En ny socialtjänstlag (SOU 2020 47).pdf 211 kB 2021-01-27 09.13
Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi.pdf 173.4 kB 2021-01-18 11.07
Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020 57).pdf 215 kB 2021-01-18 10.21
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remiss av promemorian Covid-19-lag.pdf 399.3 kB 2021-01-29 08.37
Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.pdf 183.8 kB 2021-01-13 10.00
Komplettering - En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020 54).pdf 167.1 kB 2021-01-11 10.09
Betänkande av EU-straffstadgandeutredningen om att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar, (SOU 2020 13).pdf 269.2 kB 2020-12-11 09.44
En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020 54).pdf 91.1 kB 2020-11-25 15.37
Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen (Ds 2020 19).pdf 265 kB 2020-11-24 09.22
Om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020 41).pdf 198.8 kB 2020-11-16 09.36
Nationella minoritetsspråk, avseende jiddisch och romani chib.pdf 183.2 kB 2020-11-12 08.50
Riksintresseprecisering Stockholm Arlanda Airport.pdf 184.1 kB 2020-10-30 08.53
En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret (SOU 2020 29).pdf 305.7 kB 2020-10-29 08.16
Tillsynsprogram och tillsynsbesök för yrkesmässiga verksamheter som hanterar avfall m m.pdf 166.2 kB 2020-10-29 08.11
Stärkt lokalt åtgärdsarbete - att nå målet Ingen övergödning (SOU 2020 10).pdf 345.7 kB 2020-10-27 14.44
Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till jakttider.pdf 270.3 kB 2020-10-12 15.15
Behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige – 2020-06-24.pdf 368.4 kB 2020-10-05 16.00
Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning SOU 2020 27.pdf 247.5 kB 2020-10-01 14.40
Stockholmsregionens förslag till program för Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021-2027.pdf 288.9 kB 2020-10-01 11.14
Revidering av riksintresset Stockholms hamn, delen vid Värtan, Stockholms stad.pdf 193.2 kB 2020-10-01 11.11
Promemoria med förslag till förordning om stöd för gröna och trygga samhällen.pdf 256.7 kB 2020-10-01 11.11
Betänkandet Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020 21).pdf 182.9 kB 2020-08-20 09.02
Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende.pdf 46 kB 2020-06-26 14.52
Betänkande av vattenförvaltningsutredning (SOU 2019 66).pdf 215.5 kB 2020-06-15 10.18
Brott mot djur – Skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem (SOU 2020 7).pdf 320.4 kB 2020-06-12 09.55
Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019 69).pdf 314.8 kB 2020-06-11 15.47
Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall.pdf 295.4 kB 2020-06-10 15.18
Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet.pdf 36.1 kB 2020-06-10 15.02
Mer biogas - för ett hållbart Sverige (SOU 2019 63).pdf 227.6 kB 2020-06-03 10.44
Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020 4).pdf 305.3 kB 2020-05-18 08.40
Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat (SOU 2019 68).pdf 236 kB 2020-05-14 12.52
Förslag till nytt regelverk för handel med utsläppsrätter.pdf 148.4 kB 2020-05-12 11.35
Betänkandet Hållbar slamhantering (SOU 2020 3).pdf 276.5 kB 2020-05-12 09.44
Skärpta regler om utländska månggiften (SOU 2020 2).pdf 170.7 kB 2020-05-11 13.25
Yttrande - Idéburna aktörer i välfärden, (SOU 2019 56).pdf 403.7 kB 2020-04-20 10.36
Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad.pdf 153 kB 2020-01-21 15.22

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm