Medborgarundersökning

Länsstyrelsen i Stockholm genomför medborgar­undersökningar vartannat år. Den första gjordes 2011. Medborgarundersökningen är en urvalsundersökning som omfattar 14 000 personer i åldrarna 18–85 år. Frågorna som ställs till invånarna i Stockholms län berör synen på boende, arbete, trygghet, förtroendet för olika samhällsfunktioner med mera.

2021 års undersökning genomfördes under våren och besvarades av 6 400 personer, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 46 procent. Resultat från undersökningen presenteras i tre tematiska promemorior: ekonomi och livskvalitet, befolkningsökning och bostadsbyggande samt trygghet och otrygghet.

En både bredare och djupare blid finns i resultattabeller på kommun- och länsnivå där de senare även innehåller uppdelningar efter kön, ålder och bakgrund.

Enkätformuläret erbjuder en lättillgänglig överblick av vilka frågor som ställts och hur svarsalternativen formulerats.

Resultat från Medborgarundersökningen 2021

Rapport: Länsinvånarna om sin ekonomi och livskvalitet under covid-19 Pdf, 872.7 kB.

Rapport: Länsinvånarna om befolkningsökning och bostadsbyggande Pdf, 1.2 MB.

Rapport: Länsinvånarna om trygghet och otrygghet Pdf, 506.4 kB.

Resultattabeller uppdelat på länsnivå samt uppdelning på kön, ålder respektive svensk eller utländsk bakgrund Excel, 701.9 kB.

Resultattabeller uppdelat på kommunnivå Excel, 1.1 MB.

Nyhet om resultatet

Enkäten som respondenterna har svarat på (original) Pdf, 1.2 MB.

Enkätfrågorna som respondenterna har svarat på (endast text) Word, 723.8 kB.

Metodrapport Pdf, 536.7 kB.

Resultat från tidigare undersökningar

Ta del av resultatet från tidigare medborgarundersökningar nedan. Resultatet redovisas i tabeller på läns- och kommunnivå samt i rapporter.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm