Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2020:34

Utkom från trycket den 16 december 2020.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för Hanvedens grundvattentäkt, Haninge kommun.

Beslutade den 7 december 2020 (dnr 513-22222-2015).

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken (1998:808) om vattenskyddsområde för Hanvedens grundvattentäkt i Haninge kommun. Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon samt primär och sekundär skyddszon.

Detta beslut ersätter tidigare beslut om vattenskyddsområde för Loviselund vattentäkt med tillhörande skyddsföreskrifter som meddelats i dom vid Österbygdens vattendomstol den 30 april 1970, dom 48/69.

För att tillgodose syftet med skyddsområdet meddelar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken nedanstående skyddsföreskrifter som ska gälla inom vattenskyddsområdet.

Skyddsföreskrifter

Definitioner

1 § I dessa föreskrifter avses med

avfall: varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med,

avloppsvatten: spillvatten, dagvatten och kylvatten, avverkningssäsong: tiden mellan knoppsprickning år 1 till knoppsprickning år 2,

befintlig anläggning, befintlig verksamhet: verksamhet eller anläggning som finns då dessa föreskrifter beslutas,

bekämpningsmedel: kemisk eller biologisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa, miljön eller skada på egendom,

dagvatten: regnvatten och smältvatten som tillfälligt rinner på hårdgjorda ytor,

energianläggning: anläggning för lagring av och utvinning av värmeenergi eller kyla ur berg, jord eller vatten eller genom uttag av vatten från berg och jord,

hantering: tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden,

huvudman: ägaren av den vattentäkt för vilken skyddsområde och föreskrifter fastställs, f.n. Haninge kommun, avdelningen för vatten och avlopp,

miljöfarlig verksamhet: med miljöfarlig verksamhet avses

 1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten, eller
 2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten,

risk för förorening av grundvatten: tillförsel eller spridning av förorenande ämnen till mark eller vatten som kan medföra en inte obetydlig eller ringa risk för negativ påverkan på grundvattnet,

spillvatten: toalettvatten, bad- disk- och tvättvatten, vatten från industrier eller annan flytande orenlighet, och

växtnäringsmedel: naturgödsel, handelsgödsel, avloppsslam och andra ämnen som tillförs gröda i näringstillskottssyfte.

Vattentäktszon

2 § Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Vattentäktens huvudman ansvarar för att vattentäktszonen är inhägnad.

Petroleumprodukter, drivmedel och brandfarliga vätskor

3 § Inom primär skyddszon är hantering av petroleumprodukter, drivmedel och brandfarliga vätskor förbjuden. Undantag gäller för

 1. användning i fordon och arbetsmaskiner
 2. förvaring som sker på tät invallad yta och på ett sådant sätt att hela den lagrade volymen kan insamlas och omhändertas vid ett läckage.

4 § Inom sekundär skyddszon gäller följande:

 1. Nyetablering av anläggning för hantering av petroleumprodukter, drivmedel och brandfarliga vätskor med en sammanlagd cisternvolym överstigande 10 m3 är förbjuden.
 2. Nyetablering av anläggning för hantering av petroleumprodukter, drivmedel och brandfarliga vätskor med en sammanlagd cisternvolym överstigande 250 l får inte ske utan tillstånd.

Bekämpningsmedel

5 § Inom primär skyddszon är hantering av bekämpningsmedel förbjuden. Undantag gäller för hantering i samband med punktsanering mot
ohyra och skadedjur.

6 § Inom sekundär skyddszon får hantering av bekämpningsmedel inte
ske utan tillstånd. Undantag gäller för hantering i samband med punktsanering mot ohyra och skadedjur.

Avloppsvatten

7 § Inom primär skyddszon gäller följande:

 1. Utsläpp av spillvatten till mark och ytvatten är förbjudet. Undantag gäller för utsläpp av spillvatten från befintliga anläggningar som får användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft, eller som ändras i syfte att förebygga förorening av yt- eller grundvatten. En sådan ändring får inte innebära att en anläggning utökas för att ansluta ytterligare hushåll.
 2. Utsläpp av dagvatten från bilvägar samt andra hårdgjorda markytor för fordonstrafik med en yta större än 100 m2 får inte ske utan tillstånd.

8 § Inom sekundär skyddszon gäller följande:

 1. Utsläpp av spillvatten till mark och ytvatten får inte ske utan tillstånd. Undantag gäller för utsläpp av spillvatten från befintliga anläggningar som får användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i kraft, eller som ändras i syfte att förebygga förorening av yt- eller grundvatten. En sådan ändring får inte innebära att en anläggning utökas för att ansluta ytterligare hushåll.
 2. Utsläpp av dagvatten från nya eller ombyggda allmänna bilvägar samt andra nya eller ombyggda hårdgjorda markytor för fordonstrafik med en yta större än 800 m2 får inte ske utan tillstånd.

Hantering av avfall

9 § Inom primär skyddszon gäller följande:

 1. Deponering, omlastning, bearbetning och sortering av avfall, lagring som en del av att samla in avfall samt uppläggning av massor är förbjudet. Undantag gäller för avfall som uppkommit i egen verksamhet som tillfälligt får lagras i avvaktan på borttransport och på sådant sätt att risker för läckage minimeras.
 2. Upplag av snö från områden utanför primär skyddszon är förbjudet.

10 § Inom sekundär skyddszon gäller följande:

 1. Deponering, omlastning, bearbetning och sortering av avfall, lagring som en del av att samla in avfall eller uppläggning av massor är förbjudet. Undantag gäller för
  a) avfall som uppkommit i egen verksamhet som tillfälligt får lagras i avvaktan på borttransport och på sådant sätt att risker för läckage minimeras
  b) nederbördsskyddade kärl avsedda för förpacknings- och tidningsinsamling eller hushållsavfall
  c) befintliga verksamheter som får bedrivas i enlighet med gällande tillstånd eller gjord anmälan.
 2. Upplag av snö från områden utanför vattenskyddsområdet är förbjudet.

Täktverksamhet och mark- och anläggningarbeten

11 § Inom primär och sekundär skyddszon gäller följande:

 1. Materialtäkt är förbjudet.
 2. Mark- och anläggningsarbeten får inte ske utan tillstånd. Undantag gäller för
  a) mindre arbeten som kan ske utan risk för förorening av grundvatten
  b) akuta arbeten för drift och underhåll av väg och järnväg, el-, tele-, fiber-, vatten-, avlopps- eller fjärrvärmeledningar etc.

Energianläggningar

12 § Inom primär skyddszon gäller följande:

 1. Anordnande av energianläggning är förbjudet.
 2. Ändring av energianläggning får inte ske utan tillstånd.

13 § Inom sekundär skyddszon får anordnande eller ändring av energianläggning inte ske utan tillstånd.

Väghållning

14 § Inom primär och sekundär skyddszon gäller följande:

 1. Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudna.
 2. Halkbekämpning ska ske på sådant sätt att användandet av vägsalt, saltinblandad sand och grus samt dammbindningsmedel minimeras.

Jord- och skogsbruk samt trädgård

15 § Inom primär skyddszon gäller följande:

 1. Nyetablering av gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar är förbjuden.
 2. Upplag av timmer och bark är förbjudna.
 3. Hantering av växtnäringsmedel får inte ske utan tillstånd.

16 § Inom sekundär skyddszon gäller följande:

 1. Nyetablering av gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar är förbjuden.
 2. Upplag av timmer och bark är förbjudna. Undantag gäller för tillfälliga upplag från en avverkningssäsong.
 3. Hantering av växtnäringsmedel får inte ske utan tillstånd. Undantag gäller för hantering av växtnäringsmedel för enskilt bruk.

Övrig miljöfarlig verksamhet

17 § Inom primär skyddszon är ny miljöfarlig verksamhet som inte regleras på annat sätt i föreskrifterna och som kan medföra risk för förorening av grundvatten förbjuden.

18 § Inom sekundär skyddszon får miljöfarlig verksamhet som inte regleras på annat sätt i föreskrifterna och som kan medföra risk för förorening av grundvatten och inte omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt enligt miljöbalken inte bedrivas utan tillstånd.

Allmänna bestämmelser

19 § För vattenskyddsområdet gäller följande allmänna bestämmelser:

 1. Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för drift, utveckling och underhåll av huvudmannens grundvattentäkt inom vattenskyddsområdet.
 2. Huvudmannen för vattentäkten ansvarar för att informationsskyltar finns uppsatta på väl synliga platser invid vägar och järnvägar som leder in i eller genom skyddsområdet. Uppsättningen får ske på annans mark. Utformningen av skyltar ska följa rådande rekommendationer om utmärkning av vattenskyddsområde.
 3. Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats eller kräver tillstånd enligt andra bestämmelser i miljöbalken eller enligt förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken.
 4. I det fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska ansökan prövas av kommunens nämnd för miljöfrågor, f.n. Södertörns Miljö- & Hälsoskyddsförbund. Tillstånd får förenas med villkor.

---------------------------------------------

 1. Dessa föreskrifter träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen utkom från trycket i länets författningssamling.
 2. Pågående verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt dessa föreskrifter och som inte har varit tillståndspliktig enligt äldre föreskrifter får, utan hinder av tillståndsplikten, bedrivas i oförändrad omfattning intill dagen 2 år efter att dessa föreskrifter har trätt i kraft. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten senast den dagen lämnat in en ansökan om tillstånd och tillståndsmyndigheten eller tillsynsmyndigheten inte beslutar om annat.

Pågående verksamhet som omfattas av förbud enligt dessa föreskrifter får, utan hinder av förbudet, bedrivas i oförändrad omfattning intill dagen 2 år efter att dessa föreskrifter har trätt i kraft. Därefter får verksamheten inte bedrivas.

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Maria Sävström, enheten för mark- och vattenskydd

01FS 2020:34 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för Hanvedens grundvattentäkt, Haninge kommun Pdf, 205.4 kB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss