Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2022:32

Utkom från trycket den 25 november 2022.

Länsstyrelsens i Stockholms läns beslut om bildande av Miljölnarkärrskogens naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

Beslutat den 14 november 2022 (511-63371-2020).

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken att avsätta Norrtälje Rekinde 5:18 som naturreservat. Reservatet ligger ca 7 km nordväst om Edsbro.

För naturreservatet meddelar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken följande ordningsföreskrifter om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten,
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar eller ta bort död ved,
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar,
  4. framföra motordrivet fordon i terrängen på såväl snötäckt mark som barmark.

Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken för markägare och annan sakägare ifråga om rätten att förfoga över fastighet och att tåla visst intrång.

Beslutet med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd.

Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen utkom från tryckeriet i länets författningssamling.

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Karina Hälleberg, enheten för landskap och naturskydd

01FS 2022:32 Länsstyrelsens i Stockholms läns beslut om bildande av Miljölnarkärrskogens naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet Pdf, 91.4 kB.

Kontakt