Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:14

Utkom från trycket den 7 april 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Väddö prästgårds naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet.

Beslutat den 22 februari 2021 dnr 5112-20508-2020.

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att avsätta del av fastigheten Väddö pästgård 1:1 som naturreservat.

Reservatet är beläget cirka 28 km norr om norr i Norrtälje och cirka 2,5 km nordväst om Väddö kyrka.

För naturreservatet meddelar Länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten förbjudet att

  1. gräva, hacka, borra eller på något sätt skada berg, jord eller sten,
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar,
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar,
  4. tälta mer än två dygn i följd
  5. framföra motordrivet fordon på såväl snötäckt mark som barmark.

Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken för markägare och annan sakägare ifråga om rätten att förfoga över fastighet och att tåla visst intrång.

Beslutet med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens enhet för landskap och naturskydd.

Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen utkom
från trycket i länets författningssamling.

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Amelie Lindhagen, Enheten för landskap och naturskydd

01FS 2021:14 Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om bildande av Väddö prästgårds naturreservat, Norrtälje kommun, samt föreskrifter för naturreservatet Pdf, 100.1 kB.

Kontakt