Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:09

Utkom från trycket den 29 januari 2021.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om
fartbegränsning i sundet mellan Stora
Sandholmen och Djurö, Värmdö kommun.

Beslutade den 26 januari 2021 (dnr 2589-30937-2020).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2
kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

Inom det vattenområde mellan Djurönäset och Stora Sandholmen i
Värmdö kommun som anges på kartbilaga (bilaga 1) till detta beslut får
fartyg inte föras med högre fart än 7 knop.

Sjövägmärken ska sättas upp på lämpliga platser i enlighet med
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om
sjövägmärken. Det ankommer, i enlighet med 2 kap. 6 § tredje stycket
första meningen sjötrafikförordningen, på Värmdö kommun att tillse att
sjövägmärken sätts upp och underhålls.

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande (Ufs).

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 april 2021.

JOHAN VON SYDOW

Johan Backman, enheten för förvaltning

Kontakt