Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2021:07

Utkom från trycket den 22 januari 2021.

Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om deltagarbegränsning vid viss allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Beslutade den 22 januari 2021 (dnr 213-1916-2021).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 3 kap. 4 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

1 § I 3 kap. 1 och 2 §§ förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 finns bestämmelser om att den som anordnar en sådan allmän sammankomst eller offentlig tillställning som omfattas av ordningslagen (1993:1617), ska begränsa antalet deltagare till i förordningen angivet antalet deltagare.

Dessa föreskrifter innehåller ytterligare begränsningar i fråga om att begränsa antalet deltagare i allmän sammankomst eller offentlig tillställning inom Stockholms län.

2 § Vid en sådan allmän sammankomst eller offentlig tillställning inom Stockholms län som avses i 3 kap. 2 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, får antalet deltagare uppgå till högst åtta.

3 § Bestämmelser om tillsynsåtgärder mot den som inte följer vad som sägs i dessa föreskrifter finns i 17-21 §§ lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 23 januari 2021.
  2. Föreskrifterna gäller tills vidare dock som längst till och med utgången av
    september 2021.
  3. Genom föreskrifterna upphävs Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter
    (01FS 2020:30) om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga
    tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19.

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Elisabeth Larsson, enheten för tillsyn

01FS 2021:07 Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om deltagarbegränsning vid viss allmän sammankomst eller offentlig tillställning för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 Pdf, 116.6 kB.

Kontakt