Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2020:09

Utkom från trycket den 16 mars 2020

Länsstyrelsen i Stockholms läns sammanställning över vägar och vissa lokala trafikföreskrifter inom Stockholms län.

Upprättad den 10 mars 2020 (dnr 2581-54573-2019).

Länsstyrelsen i Stockholms län upprättar jämlikt 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) följande sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt vissa lokala trafikföreskrifter inom Stockholms län.

I denna sammanställning redovisas:

I. Allmänna föreskrifter och upplysningar.

II Förteckning över riksvägar och länsvägar med bärighetsklasser samt vissa för dessa gällande lokala trafikföreskrifter.

III. Förteckning över kommunala gator och vägar som är upplåtna för och/eller undantagna från bärighetsklass 1 (BK1).

JOHAN VON SYDOW

Björn Loäng, enheten för förvaltning

Observera att förteckningarna I, II och III endast publiceras i formatet pdf.

01FS 2020 009 Länsstyrelsen i Stockholms läns sammanställning över vägar och vissa lokala trafikföreskrifter inom Stockholms län Pdf, 140.6 kB.

Kontakt