03 okt 2022 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning i lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter

Illustration. Litet barn som sitter i en vågskål på en våg. Vågskålen är nedtyngd, den andra vågskålen är tom.

Illustration: Annefrid Sjöman.

Länsstyrelsen i Stockholm erbjuder en fyradagars utbildning för barnrättsstrateger. Deltagarna får övergripande kunskaper om barnkonventionen samt hur den kan användas i praktiskt arbete.

Utbildningen är fördelad på fyra tillfällen under sex månader. Den kommer att innehålla teoripass, workshops, diskussioner och hemuppgifter.

Målet med utbildningen är att deltagarna efter en fyradagars utbildning ska ha tillägnat sig övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen i den egna verksamheten i praktiskt arbete.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på strategisk nivå med barnfrågor i kommun eller region eller civila samhället.

Arrangörer

Utbildningen genomförs tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR). Utbildare är: Marie Lundin Karphammar, SKR.

Utbildningsdagar

Dag 1: 3 oktober 2022
Dag 2: 3 november 2022
Dag 3: 5 december 2022
Dag 4: 9 februari 2023

Vid behov av tillgänglighetsanpassning (exempelvis teckenspråkstolk) för att delta i utbildningen vänligen meddela: katarina.edlund(snabel-a)lansstyrelsen.se

Utbildning i lagen om FN:s konvention om barnets rättigheter – en barnrättsstrategsutbildning under fyra dagar

Kursbeskrivning


Målet med utbildningen är att deltagarna efter en fyradagars utbildning förlagd under ett halvår ska ha tillägnat sig övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen i den egna verksamheten i praktiskt arbete.
Utbildningen kommer att innehålla teoripass, workshops, diskussioner och hemuppgifter.

Målgrupp: Personer som arbetar direkt eller indirekt med barn.

Dag 1 Innehåll:
• Barnkonventionens bakgrund och ställning fr.o.m. 2020-01-01. Vad blir skillnaden?
• Barnkonventionens artiklar. Workshops: En praktisk övning i grupper.
• Barnkonventionens grundprinciper, barnsyn och hur konventionen ska tillämpas i praktiken.
• Barnkonventionen i förhållande till svensk lagstiftning.
• Begreppen barn, barnsyn, barnperspektiv, barnrättsperspektiv och barnets perspektiv
diskuteras.
• Principen om barns bästa.
• Barnkonventionens implementeringsartiklar och Sveriges strategi från 2010 att stärka
barnets rättigheter. Hur ska barnkonventionen implementeras i verksamheten?
• Genomgång av hemuppgiften som deltagarna ska redovisa under utbildningsdag 2.

Hemuppgift: Hur är barnkonventionen redan implementerad i din kommun och verksamhet?
Målet med dag 1 är att deltagarna får kunskap om barnkonventionens innehåll och barnsyn och hur barnkonventionen kan användas som ett pedagogiskt verktyg och metod för att stärka barnets rättigheter i den egna verksamheten.

Dag 2 Innehåll:
• Workshops: Genomgång av hemuppgiften från utbildningsdag 1.
• SOU 2020:63 Barnkonventionen och svensk rätt.
• Teori och workshops: Att upprätta en handlingsplan för den egna verksamheten utifrån
Sveriges Strategi (2010) att stärka barnets rättigheter.
• Diskussion: Vilka artiklar är kopplade till din verksamhet? Hur ska ni i er verksamhet förmedla och leva barnkonventionens barnrättsperspektiv och barnsyn?
• Principen om barns rätt till delaktighet. Metoder för delaktighet och inflytande för barn.
Eventuellt gästföreläsare.
• Genomgång av hemuppgiften som deltagarna ska redovisa under utbildningsdag 4.

Hemuppgift: Upprätta en handlingsplan att implementera barnkonventionen i den egna
verksamheten. Inläsning av utbildningsmaterialet Upprätta en
barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa inför utbildningsdag 3.
Målet med dag 2 är att deltagarna får en fördjupad kunskap om vad det innebär att arbeta med ett barnrättsperspektiv i den egna verksamheten och att få grundläggande kunskap om hur en handlingsplan kan upprättas. Vidare är målet att deltagarna får kunskap om vad det innebär att ge barn delaktighet och inflytande.

Dag 3 Innehåll:
• Hur och när ska verksamheten arbeta formellt och informellt med prövningar av barnets
bästa/barnkonsekvensanalyser enligt artikel 3?
• Genomgång av genomförande av en barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa i teori och praktik.
• Workshops i upprättande av en barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa.
• Vägledningen: Ds 2019:23 och genomgång av aktuell rättspraxis. Hur barnkonventionen ska
tolkas och tillämpas.
• Genomgång av hemuppgiften som deltagarna ska redovisa under utbildningsdag 4.
Hemuppgift: Att genomföra en prövning av barnets bästa/barnkonsekvensanalys.
Målet med dag 3 är att deltagarna får kunskap om innebörden av artikel 3 och hur prövningar av barnets bästa/barnkonsekvensanalyser kan planeras och genomföras.

Dag 4
• Aktuellt inom barnrätten.
• Eventuellt gästföreläsare om praktiskt barnrättsarbete i kommunal/regional verksamhet.
• Workshops: Deltagarna delar med sig av sina hemuppgifter att upprätta en handlingsplan
och/eller en prövning av barnets bästa/barnkonsekvensanalyser.
• Fördjupad kunskap i de delar som framkommit från deltagarnas önskemål.
• Teori och diskussion om genomförande av en grundutbildning i barnkonventionen till de
egna medarbetarna.
• Workshops: Hur går vi vidare med barnrättsarbetet i den egna verksamheten?
Målet med dag 4 är att deltagarna har motivation och kunskap att genomföra ett barnrättsarbete i den egna verksamhet.

Utbildningen tar sin utgångspunkt ur följande källor:
Proposition 2009/10:232 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige
Proposition 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter
SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag
Ds 2019:23 Vägledningen vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter
SOU 2020:63 Barnkonventionen och svensk rätt
FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer nr 5 (2003), Allmänna åtgärder för genomförandet av konventionen om barnets rättigheter (artikel 4,42 och 44.6)
FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer nr 14 (2013), Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet.
FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer nr 12 (2013), Barnets rätt att bli hörd.


Var:
Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4.
Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
28 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 28 september klockan 23.59.

Kontakt