Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

26 nov 2021 klocka 08.30 - 15.30

Kunna se och kunna fråga – att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare

Att fråga om våld. Illustration av förstoringsglas med skugglika figurer i fokus

Varmt välkommen till Operation Kvinnofrids konferens om att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare.

Konferensen är en mötesplats för yrkesverksamma i Stockholms län att utbyta erfarenheter, samverka och ta del av forskning, arbetssätt och metoder i frågan.

Operation Kvinnofrid informerar om vad som är på gång inom samverkansplattformen och det årliga Kvinnofridspriset delas ut till en verksamhet som med särskilt goda insatser bidragit till arbetet för att upptäcka våldsutsatta vuxna och barn samt våldsutövare.

Målgrupp för konferensen är chefer och personal inom kommuner, Kriminalvården, Polismyndigheten, Region Stockholm, Åklagarmyndigheten, andra myndigheter samt representanter från civilsamhället i Stockholms län.

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Polismyndigheten, Region Stockholm, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Storsthlm och Stockholms Stad inom ramen för samverkans­plattformen Operation Kvinnofrid.

Fyll i formuläret nedan för att delta i seminariet på plats.

Om platserna är slut kan du i stället anmäla dig för att delta via länk

Hela förmiddagen sker på lokal samt sänds digitalt

08.50–09.00 Välkomna och inledning Sven-Erik Österberg, Stockholms läns landshövding

09.00–09.25 På gång inom samverkansplattformen Operation Kvinnofrid, Desirée Backman och Maria Sand Vaziri, utvecklingsledare Länsstyrelsen Stockholm

09.25–10.00 Samordningsförbunden och MIA Vidare ställer systematiskt sju frågor om våld

Samordningsförbunden utgör en struktur för samverkan mellan kommun, region, Arbetsförmedling och Försäkringskassa. Nationellt Nätverk för Samordnings­förbund (NNS) har sedan 2019 haft regeringsuppdraget att arbeta för ökad upptäckt av våld.

Medverkande: Karin Karlberg, utvecklingsledare samordningsförbundet Södertälje och Kristoffer Zetterberg, utredare ESF-projektet MIA Vidare

10.00–10.30 Att prata om våld på BVC

Barnhälsovården har genomfört pilot- och randomiserade studier där arbetssätt utvecklats och jämförelser gjorts mellan att ställa frågor på rutin eller vid misstanke. Baserat på forskningsresultaten har barnhälsovårdsenheten i Region Stockholm under 2021 påbörjat implementeringen av att rutinmässigt informera och ställa frågor om våld till föräldrar på BVC.

Medverkande: Lene Lindberg, leg psykolog och docent, Anna Fröjlinger, vårdutvecklare samt Malin Bergström, leg psykolog och docent

10.30–10.50 Paus

10.50–11.20 Att identifiera äldres våldsutsatthet med stöd av REAGERA-S

Information om vad REAGERA-S är samt tidiga resultat från pågående test i Stockholms stad.

Medverkande: Jenny Norling, Stockholms stad, Viktoria Cibic, Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Ida Goliath, utredare och docent, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

11.20–11.45 Våldsprevention i förskolan

Ett pilotprojekt riktat till förskolor i Sigtuna kommun för att öka personalens kunskap om våld och att uppmärksamma våldsutsatta barn.

Medverkande: Maria Agostino, IFO Sigtuna kommun, Kerstin Alksten, IFO Sigtuna kommun och Terese Dyrén, utvecklingsstrateg Sigtuna kommun

11.45–12.00 Utdelning av Kvinnofridspriset 2021 Sven-Erik Österberg, Stockholms läns landshövding

12.00–13.00 LUNCH

13.00–13.35 PARALLELLA SEMINARIER

1. Uppsökande arbete – vi måste finnas där ungdomarna är (tillgängligt för deltagare på plats)

Om det uppsökande arbete organisationen gör online, för att upptäcka och stötta ungdomar i prostitution och sexuell exploatering. Vad innebär det att arbeta uppsökande, vad ser vi på dessa forum, samt inte minst: hur mår våra ungdomar?

Medverkande: Ulrika Persson och Sofie Markne, organisationen Alltid sedd

2. Hur vi upptäcker och bemöter våldsutövare på killar.se (tillgängligt för deltagare på plats)

Killar.se är en stödplattform för alla som identifierar sig som killar. I Arvsfondsprojektet ”Samtal för ett liv fritt från våld” har organisationen utvecklat sina metoder för att upptäcka, bemöta och föra samtal med killar om deras våldsutövande.

Medverkande: Johan Nikula, organisationen MÄN

3. Sollentuna kommuns arbete för att ställa frågor om våld (tillgängligt för deltagare på plats samt för deltagare som deltar digitalt)

Erfarenheter från det utvecklingsarbete som socialtjänsten i Sollentuna kommun gjort gällande att ställa frågor om våld både till de som är utsatta och de som utsätter. Bland annat information om det digitala verktyg och den film som tagits fram för att göra det lättare att ställa frågor.

Medverkande: Karin Adaszak, relationsvåldssamordnare och Anders Thunholm, kurator på enheten för föräldrastöd Sollentuna kommun

13.40–14.10 PARALLELLA SEMINARIER

1. Solna stads arbete för att fånga upp personer som utövar våld i nära relation (tillgängligt för deltagare på plats)

Om att inspirera till hur man inom socialtjänsten kan uppmärksamma och erbjuda personer med en våldsproblematik stöd och hjälp till förändring. Presentation av det som Solna uppfattat som framgångsfaktorer men också vad som fungerat mindre bra.

Medverkande: Hannah Lindman, samordnare våld i nära relationer Solna stad

2. Barnskyddsteamet – att uppmärksamma hedersrelaterat våld och förtryck i samtal med barn (tillgängligt för deltagare på plats samt för deltagare som deltar digitalt)

Hur inleder man ett samtal, hur bemöter vi och ger information till barnet? Hur är barnets hälsa kopplat till våld? Hur ska barnet förstå utan att skuldbelägga sig själv?

Medverkande: Catharina Ahlsten och Ceklin Eser-Persson, Barnskyddsteamet

3. Ungdomsjouren prostitution och människohandel – arbete med att upptäcka utsatta barn (tillgängligt för deltagare på plats)

Arbetet med barn utsatta för prostitution, sugardejting och människohandel. Presentationen kommer att ha särskilt fokus på arbetet med att upptäcka och identifiera barn som är eller riskerar att bli utsatta samt deras av vidare stöd och hjälp.

Medverkande: Malin Andersson och Jenny Selenius, Ungdomsjouren prostitution och människohandel Stockholms stad

14.10–14.30 Paus

14.30–14.50 SKR:s stödmaterial för chefer vid våld i nära relation
Sker på lokal samt sänds digitalt

Att utsättas för våld av en närstående kan få stora konsekvenser för en persons arbetsförmåga och kan vara en dold orsak till ohälsa och hög sjukfrånvaro. Chefer kan vara ett stort stöd för den som är eller har varit våldsutsatt. SKR har tagit fram ett webbaserat stödmaterial för hur arbetsgivare kan upptäcka våldsutsatta medarbetare och stödja utsatta att få rätt hjälp.

Medverkande: Sofie Tenser, handläggare kvinnofrid SKR

14.50–15.05 Kunskap är en förutsättning för att upptäcka
Sker på lokal samt sänds digitalt

En presentation av befintliga webbkurser för att öka sin kunskap om olika former av våld.

15.05–15.20 Sammanfattning och utvärdering

15.20–15.30 Avslutning

Med reservation för ändringar

VAR:
Folkets Hus Barnhusgatan 12-14, 111 23 Stockholm
KOSTNAD:
Konferensen är kostnadsfri.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
17 nov 2021

Anmäl dig

Behöver du specialkost eller hjälpmedel? Mejla dina önskemål till anija.johansson@lansstyrelsen.se.

Kontakt