17 sep 2021 klocka 08.30 - 12.00

Att pröva barnets bästa genom barnkonsekvensanalys

Närbild på flera personer med olika strumpor på sig.

Rocka sockorna, det vill säga ha olika par av strumpor på sig för att hylla olikheter och slå ett slag för alla människors lika värde och rättigheter. Utövas på världsdagen för Downs syndrom 21/3 varje år.

Utbildning och workshop i två steg med fokus på barn med funktionsnedsättning.

Barnkonventionen är svensk lag från och med 1 januari 2020. Det skärper kraven på våra verksamheters efterlevnad av barnets rättigheter. Men vad innebär det? Hur kan barnkonventionen bidra till att stärka rättigheterna för barn med funktionsnedsättningar? Ett av de mest konkreta verktygen för att barnkonventionen ska få genomslag är prövningen av barnets bästa, eller barnkonsekvensanalysen. Men vad innebär detta? Hur kan ett sådant förfarande påverka verksamheten?

Utgångspunkt för utbildningen är FN:s konvention om barnets rättigheter. Men även FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning liksom LSS och SoL.

Datum och tid

Datum: 17 september och 12 november

  • 17 september genomförs utbildningen digitalt via Zoom.
  • 12 november genomförs utbildningen om möjligt fysiskt.

Tid: klockan 08.30–12.00

Målgrupp

Chefer och handläggare inom myndighetsutövning – barn och unga med funktionsnedsättning.

För att få ta del av utbildningen ska minst två personer per kommun delta (max 3), därav en chef.

Det är därför viktigt att anmälningarna samordnas innan anmälan sker.

Maxantal deltagare är 50. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela utbildningsplatserna.

Om utbildningen

Utbildningen genomförs som två halvdagar där deltagarna genomför en ”hemuppgift” mellan de båda gångerna. Dag ett har större fokus på utbildning, och dag två på fördjupning och erfarenhetsutbyte.

Ur innehållet dag 1

  • Barn som rättighetsbärare – vad innebär det?
  • Barnkonventionen – genomgång av relevanta artiklar
  • Att pröva barnets bästa – barnkonsekvensanalysen som metod och arbetssätt
  • Kort arbete med fallbeskrivningar

Deltagarna får i uppdrag att välja ett eget område för prövning av barnets bästa. Mellan gångerna arbetar respektive kommun med uppdraget. Detta blir sedan utgångspunkten för det fortsatta arbetet under del 2.

Ur innehållet dag 2

Vi fördjupar kunskapen om innebörden av barnets bästa med fokus på barnets bästa som process. Hur påverkar detta handläggning av ärenden och beslut? Vilka krav ställs på ledning och styrning? Medutgångspunkt i deltagarnas erfarenheter samtalar vi om utmaningar och möjligheter i arbetet med att stärka barnets bästa i beslutsprocessen.

Övrigt

Efter utbildningen får deltagarna tillgång till utvalda presentationsbilder.

Utbildningsdagarna med workshops leds av Emma Fagerstrand, Barnrättskonsulterna.

Har du behov av tillgänglighetsanpassad utbildning, till exempel teckenspråkstolk? Vänligen meddela kontaktpersonen för utbildningen!

Arrangörer

Utbildningen genomförs i samarbete mellan Länsstyrelsen Stockholm och Forum Carpe

Logo Forum Carpe
VAR:
Digital via Zoom
KOSTNAD:
-
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
03 sep 2021

Anmäl dig

Kontakt