23 jun 2021 klocka 13.00 - 16.00

Planstödsmöte för kommuner 23 juni

Vapendetalj grön

Länsstyrelsen vill gärna samarbeta i tidig dialog med kommunerna i planfrågor, det vill säga redan innan och mellan de formella stegen i planprocessen. Därför bjuder Länsstyrelsen in kommunerna till så kallade planstödsmöten.

Tidig dialog kompletterar den formella planprocessen

​Med tidig dialog kompletterar vi den formella detaljplaneprocessen med en samordnad och strukturerad samarbetsform – mellan kommun och Länsstyrelsen.

Den formella planprocessen fortsätter som vanligt, vilket innebär att Länsstyrelsens sammanvägda bedömning i formella skeden som till exempel samråd eller granskning inte ska hanteras på dessa möten.

Inom den tidiga planeringsdialogen ryms enskilda projektmöten, kommunmöten, planstödsmöten och kunskapshöjande seminarier. Frågor som hanterats på enskilda projektmöten ska i största möjliga mån övergå till att hanteras på planstödsmötena.

Tillfälle till stöd och vägledning

Syftet med planstödsmötena är att ge råd, stöd och vägledning ur ett allmänintresseperspektiv före och efter de formella milstolparna i form av planeringsbesked, samråd om behovsbedömning, programsamråd, detaljplanesamråd, granskning och eventuell överprövning. På planstödsmöten hanteras föranmälda specifika planfrågor enligt plan- och bygglagen (PBL) och anslutande lagar till exempel miljöbalken (MB) och kulturmiljölagen (KML). Kommunen erbjuds Länsstyrelsens bredd av kunskap på stående tid, där vi bemannar oss med kompetens utifrån kommunernas inskickade frågor.

Datum för planstödsmöten våren 2021

Mötena hålls tillsvidare digitalt, mellan klockan 13–16. Vid ett och samma tillfälle kan flera möten äga rum. De enskilda mötenas längd varierar utifrån ärendets komplexitet, men är vanligtvis mellan 30 minuter och 1 timme långa.

  • 27 jan
  • 10 feb
  • 24 feb
  • 10 mars
  • 24 mars
  • 14 april
  • 28 april
  • 11 maj
  • 26 maj
  • 23 juni

Anmäl ett ärende till ett planstödsmöte

Kommunen anmäler sig/sitt ärende genom att skicka in ett underlag i mallen nedan senast två veckor innan planstödsmötet.

Mall för underlag till planstödsmöte Powerpoint, 55.2 kB.

Skicka in underlagen till: plan.stockholm@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsens samordnare återkopplar till kommunen senast en vecka före planstödsmötet. Vid återkopplingen kan ni ställa följdfrågor och antingen få svar direkt eller senare via e-post.

I samband med återkopplingen får ni också information om vid vilket planstödsmöte er kommun har beretts plats.

Behöver du avboka ett planstödsmöte?

För att avboka ett inbokat planstödsmöte, mejla till plan.stockholm@lansstyrelsen.se

VAR:
digitalt möte via Skype
KOSTNAD:
ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
10 jun 2021

Kontakt