03 dec 2020 klocka 09.00 - 15.00

Nationell samling: Internationella

funktionshindersdagen 2020 - Fem spår för delaktighet och jämlikhet

Illustration: Annefrid Sjöman

Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet uppmärksammar den 3 december den Internationella funktionshinderdagen 2020 genom att bjuda in till en nationell samling.

Ledande experter kommer delge metoder för att stärka kommunalt och regionalt funktionshinderspolitiskt arbete inom fem spår för delaktighet och jämlikhet:

 • Arbetsmarknad
 • Agenda 2030
 • Barnrätt
 • Styrning och ledning av funktionshinderspolitiken
 • Digitalt innanförskap

09:00 -10:00 Inledning

Myndigheten för delaktighet och Länsstyrelserna hälsar välkommen. Invigningstalar gör bland annat Malin Ekman Aldén, Generaldirektör på MFD, Daniel Gustafsson, Länsråd på Länsstyrelsen Västernorrland och Mia Ahlgren från Funktionsrätt Sverige.

10:00 -12:00 Valbara spår

De valbara spåren har fokus på olika delar av kommunal och regional verksamhet. Du väljer själv vilket spår du vill delta i:

Offentlig sektor är i stort behov av arbetskraft och den demografiska utvecklingen kommer ställa allt högre krav på kompetensförsörjning framöver. Samtidigt står många personer med funktionsnedsättning utanför arbetsmarknaden. Hur kan vi bättre använda den outnyttjade kompetens som finns bland personer med funktionsnedsättning?

 • Erfarenheter från projektet Fler vägar in – breddad rekrytering. Elsa Lyon, Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och Peter Lidström, Skövde kommun, dyker ner i ett lyckat arbetssätt från Skövde kommun för att använda rätt kompetens och samtidigt möta rekryteringsutmaningar.
 • Universell utformning av arbetsplatser. Ska vi göra verklighet av ett långsiktigt hållbart arbetsliv måste vi bättre ta tillvara människors förmågor och olikheter. Arbetsplatser behöver utformas, planeras och organiseras med utgångspunkten att vara inkluderande för alla. Daniel Hjalmarsson från Akademikerförbundet SSR hjälper oss en bit på vägen.
 • Utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Mikael Klein, Intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige lyfter en nulägesbild och möjliga vägar framåt för att skapa en arbetsmarknad för alla.

Målgrupp: Du som i kommun eller region arbetar med kompetensförsörjningsfrågor, rekrytering och/eller HR- och personalfrågor. Politiker, strateger, utvecklare, chefer och representanter från det civila samhället är också varmt välkomna att delta i passet.

Barnkonventionen är lag i Sverige sedan början av 2020. Flertalet offentliga aktörer står inför att implementera ett barnrättsarbete. Men hur synliggörs barn med funktionsnedsättning? Och hur kan ett barnrättsarbete bidra till jämlika levnadsvillkor och ökad delaktighet?

 • Hanna Gerdes. Hanna är folkrättsjurist med lång erfarenhet i funktionshinders- och barnrättsfrågor, och håller i en grundutbildning om funktionshinderspolitik och barnrätt.
 • Jessica Arvidsson. Jessica redogör för sin forskning om övergången från gymnasiesärskola till arbetslivet och sätter fingret på strukturella hinder för självförsörjning och självständighet.
 • Elinor Kennerö Tonner. Elinor är rektor på Källbrinksskolan i Huddinge kommun och leder arbetet med att ”NPF-säkra” skolan för ökad delaktighet, tillgänglighet och som ett verktyg för att skapa en miljö som gagnar alla elever.

Målgrupp: Du som i kommun eller region arbetar som lärare, rektor eller inom andra delar av skolverksamhet eller på andra sätt möter barn och unga. Du som arbetar med barnrätt, social hållbarhet, mänskliga rättigheter, folkhälsa, funktionshindersfrågor i rollen som politiker, strateg, utvecklare, chef eller som representant från det civila samhället är också varmt välkommen att delta i spåret.

För att skapa full delaktighet och jämlika levnadsvillkor krävs ett tvärsektoriellt arbete som inbegriper hela kommunen och regionens verksamhet. Idag finns ett antal goda exempel på aktörer som gjort just detta. Och i detta pass får ni möjlighet att lyssna till deras erfarenheter och reflektioner.

 • Anna Jacobson och Åsa Olsson från Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen har sedan 2017 haft den första regionala planen för mänskliga rättigheter. I sitt pass berättar de om arbetet med planen, funktionshindersperspektivet och arbetet mot ett nytt regionalt mål för social hållbarhet.
 • Ann Bjellert från Botkyrka kommun. Botkyrka har under många år bedrivit ett funktionshinderspolitiskt arbete som omfattar hela kommunens verksamhet, dessutom med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som ledstjärna. I passet berättar Ann hur kommunen tog steget från perspektivträngsel till perspektivgemenskap.

Målgrupp: Du som arbetar med social hållbarhet, mänskliga rättigheter, folkhälsa eller funktionshindersfrågor i rollen som politiker, strateg, utvecklare, chef eller som representant inom det civila samhället.

I takt med att allt mer av vår välfärd och samhällsservice digitaliseras skapas både möjligheter och utmaningar för delaktighet. Dessa utmaningar närmar vi oss under spåret.

 • Tommy Olsson från Myndigheten för digital förvaltning berättar om grunderna i den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och hur vi kan uppfylla lagkraven.
 • Terese Raymond från Digidelcenter om digital medborgarservice, främjande av digital delaktighet och möjliggörande för personer att höja sin digitala kompetens.
 • Stefan Johansson från Kungliga Tekniska Högskolan. Stefan berättar om hur fler skulle kunna vara digitalt delaktiga om vi bara utformade de digitala miljöerna bättre.
 • Elin Wihlborg från Linköpings universitet. Elin presenterar vad vi kan lära oss av internationella studier av digital inkludering och resonerar om hur vi kan få fler att använda digitala offentliga tjänster.

Målgrupp: Du, som i kommun eller region, arbetar som beställare eller genomförare inom IT, upphandling, kommunikation eller webbutveckling. Du som arbetar som politiker, ansvarig chef, strateg, representant inom det civila samhället eller inom folkhälsa, mänskliga rättigheter eller funktionshinderspolitik är också varmt välkommen.

13:00 -15:00 Avslutning och Agenda 2030

I det gemensamma avslutningsblocket vi synliggör vi funktionshinderperspektivet i de globala utvecklingsmålen Agenda 2030. Talar gör Heidi Englund, MR-strateg från Stockholms stad om hållbar utveckling och dessutom hålls ett panelsamtal på temat ”Leave no one behind”.

VAR: Konferensen sker digitalt. Länk till sändningen skickas ut några dagar innan.

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 nov 2020

Kontakt