23 sep 2020 klocka 09.00 - 12.00

Klimatrelaterade risker i översiktsplaneringen

Den 23 september bjuder vi in kommunerna i Stockholms län till en digital nätverksträff gällande klimatrelaterade risker i översiktsplaneringen.

Ett klimat i förändring utgör en viktig parameter i samhällsplaneringen för ett robust län. Programmet kommer att kretsa kring tillägget i Plan- och Bygglagen som anger att kommunerna i sin översiktsplanering ska ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion samt på hur dessa kan minska eller upphöra. (PBL 3 kap, 5§ punkt 4) Boverket och Länsstyrelsen i Stockholm kommer presentera underlag och stöd som kan användas i arbetet. Vi kommer även inspireras av praktiska kommunexempel, ta del av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) arbete inom området.

Det övergripande syftet med dagen är att fånga kommunernas behov i arbetet med att få till en process där ett klimat i förändring präglar planering av tillkommande bebyggelse liksom anpassningen av den befintliga.

Målgruppen för mötet är kommunernas översiktsplanerare och klimatanpassningssamordnare eller motsvarande. Vi ser gärna att varje kommun representeras av två personer eller fler, helst från olika verksamhetsområden till exempel fysisk planering, miljö, v/a och krisberedskap.

Länken till den digitala träffen kommer att skickas ut via mejl några dagar innan.

Varmt välkomna!

VAR: Digital träff

KOSTNAD: Ingen kostnad men föranmälan krävs

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt