10 sep 2020 klocka 09.00 - 10.30

Förutsättningar, hinder och möjligheter för klimatsmart kommunal transportplanering

Illustration

Länsstyrelsen och projektet EKLIPS bjuder in kommuner och berörda aktörer till ett digitalt seminarium. Här tar vi upp hur maktstrukturer i nationell transportplanering samt kommunala politikers syn på sitt mandat och handlingsutrymme påverkar förutsättningar, hinder och möjligheter för en klimatsmart kommunal transportplanering.

Sveriges inrikes transporter står för närapå en tredjedel av Sveriges inhemska klimatutsläpp och nuvarande trender pekar på att omställningen går för långsamt för att kunna nå transportsektorns uppsatta mål.

Kommunerna är med sitt planmonopol en nyckelaktör för att planera för en omställning till ett transportsnålt samhälle. Fördelningar och prioriteringar i den nationella transportplaneringen påverkar dock i stor utsträckning förutsättningarna för den kommunala planeringen och i förlängningen möjligheten för Sverige att nå klimatneutralitet inom ramen för nationella och globala klimatmål.

I detta webbinarium får vi lära oss mer om maktstrukturer i nationell transportplanering som befäster ett konventionellt planeringsparadigm och hur det påverkar kommunernas planeringsförutsättningar. Vidare får vi en inblick i vilka de största barriärerna för förändring är på kommunal nivå och mer specifikt hur kommunala politiker uppfattar sin roll i relation till att styra mot beteendeförändringar och minskad biltrafik samt vad detta innebär för samspelet mellan politiker och tjänstepersoner.

Program

09.00 Välkomna! Kort introduktion.

09.05 Karolina Isaksson, VTI

09.40 Karin Thoresson, VTI

10.15 Avslutande mentimeter-diskussion

10.30 Webbinariet avslutas

Webbsändning

Webbinariet kommer att sändas via Zoom. Den som anmäler sig kommer att via e-post få en länk till sändningen.

VAR: Webbinarium via Zoom

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 08 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt