28 sep 2020 klocka 09.00 - 12.00

WEBBINARIUM: Markavvattning i planhandläggning och som vattenverksamhet

Strandäng med blå himmel och vita moln

Länsstyrelsen bjuder in till ett webbinarium som riktar sig till dig som är miljö- eller vattenhandläggare/strateg på en kommun eller arbetar med fysisk planering och planläggning där vattenverksamhet berörs.

Under webbinariet får du en presentation av hur Länsstyrelsen arbetar med vattenverksamheter, inklusive en fördjupning kring bedömningar som rör markavvattning, våtmarker och kulverteringar och hur man kan planera utifrån olika förutsättningar.

Vattenverksamhet är ett begrepp som innefattar många olika åtgärder i mark- och vattenområden. I samband med planläggning och exploatering av områden måste vattenverksamheter tidigt uppmärksammas för att kunna värna om platser med höga naturvärden, till exempel våtmarker och sumpskogar, samt för att möjliggöra en bra och välinformerad planeringsprocess.

Webbinariet kommer att ge en fördjupning inom markavvattning tillsammans med Tilla Larsson som jobbar som rådgivare inom vattenhushållning på Jordbruksverket.

Länsstyrelsen kommer även att presentera vilka utmaningar vi ser kopplat till planprocesser, markavvattning/utfyllnader i vattenområden och kulverteringar. Förhoppningen är att kunna sprida information och bidra till ökad dialog och kunskap i frågorna tillsammans med deltagarna.

Välkommen!

09:00 Välkomna och introduktion till vattenverksamhet

09:30 Markavvattning och fysisk planering

10:15 Paus

10:30 Exempel från verkligheten

11:15 Frågor och diskussion

11:45 Avslutning

VAR: Skype

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Anmäl dig

Anmälda deltagare får ett mejl med länken till mötet dagarna innan det äger rum.

Kontakt