28 apr 2020 klocka 13.30 - 16.30

Regionalt seminarium om trygg elförsörjning

Länsstyrelsen Stockholm bjuder, tillsammans med Region Stockholm, StorSTHLM samt Stockholms stad, in till en eftermiddag för diskussioner kring trygg elförsörjning.

Fokus kommer att ligga på ett antal frågeställningar kring ansvar och roller; prognosunderlag för nätplanerare; hur vi kan förbättra samordningen inom elförsörjningens alla delar (tillförsel, användning och distribution) och hur vi får elförsörjning att bli en integrerad del av samhällsplaneringen.
Inbjudan vänder sig till lokala elnätsägare, elproducenter, större elförbrukare, samhällsplanerare och akademi verksamma i Stockholms län. En trygg elförsörjning kräver långsiktiga och tillförlitliga prognoser som kan agera beslutsunderlag vid investeringsplaner och andra strategiska vägval.

Inledning
Landshövding Sven-Erik Österberg hälsar välkommen

Regeringsuppdrag
Beskrivning av de regeringsuppdrag som Energimarknadsinspektionen (Ei) och länsstyrelserna fick i oktober, om kapacitetsbrist i elnäten och hur vi kan trygga den framtida elförsörjningen., Johnny Kjellström, Länsstyrelsen

Planerad nätutbyggnad för framtidens behov
Svenska kraftnät

Kraftförsörjning inom östra Mellansverige
Rapporten sammanfattar kraftförsörjnings-situationen inom ÖMS (östra Mellansverige) och kopplingen till svensk kraftförsörjning ur ett 2030 perspektiv. Peter Karnung, Region Stockholm

Eleffektiva kommuner
Preliminära resultat från projektet. Johan Nyqvist, Energikontoret Storsthlm

Hur skapar vi långsiktiga och tillförlitliga planer för en trygg elförsörjning?
Observationer och idéer kring framtida arbetssätt mm (samhällsplanerare vs nätbolag)

Läget i Stockholms län
Inspel från elbolag, nätägare, kommuner, näringsliv och akademi.

Summering

Bakgrund

Länsstyrelserna i Stockholm, Skåne, Uppsala och Västra Götaland fick i höstas ett ett regeringsuppdrag om att analysera förutsättningarna för en trygg elförsörjning. Arbetet med regeringsuppdraget har skett i samarbete med Energimarknadsinspektionen.

Vid seminariet kommer vi att presentera regionala analyser och preliminära slutsatser samt ha en dialog kring dessa.

Välkommen!

VAR: Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, alternativt Skype.

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 apr 2020

Anmälan

Du anmäler dig via inbjudan som skickas ut till särskilt inbjudna via e-post.

Kontakt