03 mar 2020 klocka 09.00 - 16.00

Hur skapar vi långsiktiga och tillförlitliga planer för en trygg elförsörjning?

Välkommen till en heldag med diskussioner kring landets elförsörjning. Dagen arrangeras av Energimarknadsinspektionen samt Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Uppsala län.

Vi sätter fokus på de regeringsuppdrag som Energimarknadsinspektionen (Ei) och länsstyrelserna fick i oktober, om kapacitetsbrist i elnäten och hur vi kan trygga den framtida elförsörjningen.

Du kommer att få höra representanter från näringsliv, nätägare, energibolag, akademi och myndigheter presentera sin syn på problematiken.

Vi kommer även att ha en gemensam diskussion om ansvar och roller, såsom utveckling av prognosunderlag för nätplanerare, förbättrad samordning inom elförsörjningens alla delar (produktion, användning och distribution) och hur vi får elförsörjningen att bli en integrerad del av samhällsplaneringen.

Målgrupp

Inbjudan vänder sig till nationella, regionala och lokala elnätsägare, elproducenter, större elförbrukare samt samhällsplanerare och politiker.

Om din anmälan

Vi bjuder på kaffe och lunch under dagen, men du behöver förbeställa det när du gör din anmälan.

Antalet platser är begränsat till 100 personer och vi förbehåller oss därför rätten att prioritera bland anmälningarna vid behov.

Kaffe serveras från klockan 08.30

09.00
Välkomna! Presentation, upplägg och syfte med dagen.
Moderator: Jenny Palm, Lunds tekniska högskola

Förutsättningarna för en trygg elförsörjning
Energimarknadsinspektionens och länsstyrelsernas regeringsuppdrag

 • Energimarknadsinspektionen: Uppdrag och preliminära slutsatser gällande roller och ansvar
 • Länsstyrelserna: Preliminära analyser ur ett lokalt och regionalt perspektiv samt förbättrad samordning. Scenarier för elförsörjning, nätutbyggnad, effektbehov och lokal produktion (Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Uppsala län)
 • Svenska kraftnät: Planerad nätutbyggnad för framtidens behov
  Magnus Lindholm och Tobias Edfast

Förmiddagskaffe

 • Energiföretagen Sverige: Färdplan el och lösningar på kapacitetsbristen
  Per Holm och Sara Emanuelsson
 • Svenskt näringsliv: Kapacitetsbristen utmanar konkurrenskraften
  Lina Håkansdotter
 • Chalmers Tekniska Högskola: Kommentarer kring förmiddagens presentationer
  Lisa Göransson

Lunch

Hur kan vi lösa effektproblematiken?

 • Tekniska lösningar
  Vattenfall: Smarta elnät och efterfrågeflexibilitet, projektet Coordinet
  Yvonne Ruwaida
 • Organisatoriska exempel på lösningar
  Öresundskraft och Helsingborgs stad: Samspel mellan energi-, stads- och regionplanerare
 • Uppsala län om projektet Uppsalaeffekten

Eftermiddagsfika

Workshop

 • Hur når vi långsiktiga och tillförlitliga prognoser för elförsörjning?
 • Hur förbättrar vi samarbetet mellan samhällsplanerare och nätföretag?

Gemensamma utmaningar: Hur tar vi kunskapen vidare?

Summering av dagen

16.00 Slut

VAR: Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, lokal: Grand

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 feb 2020

Anmäl dig

Kontakt