21 apr 2020 klocka 09.00 - 15.00

UPPSKJUTEN: Arbetsmarknad och funktionshinder – vägar framåt för en stärkt kompetensförsörjning

Länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala bjuder in till en konferens om arbetsmarknad och funktionshinder. Dagen erbjuder ny kunskap, goda exempel och konkreta arbetssätt.

Offentlig sektor är i stort behov av arbetskraft och den demografiska utvecklingen kommer att ställa allt högre krav på kompetensförsörjning framöver. Oavsett konjunkturläge står många personer med funktionsnedsättning utanför arbetsmarknaden.

Hur kan vi bättre använda den outnyttjade kompetens som finns bland personer med funktionsnedsättning och samtidigt bidra till en hållbar ekonomisk tillväxt för alla?

Dagen riktar sig främst till dig som i kommun eller region i Stockholms och Uppsala län arbetar med kompetensförsörjningsfrågor, rekrytering eller HR- och personalfrågor. Politiker, strateger, utvecklare och chefer är också varmt välkomna.

För att alla ska ha möjlighet att delta ber vi alla deltagare att undvika parfym och andra doftande hygienartiklar.

9.00 Registrering och frukostfralla

9.30 Inledning och introduktion till länsstyrelsernas uppdrag. Klas Herrmansson & Janni Bohman vid Länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala län

9.40 Mot ett hållbart och inkluderande arbetsliv. Myndigheten för delaktighet informerar om det nya målet för funktionshinderspolitiken och rätten för alla till arbete på lika villkor utan diskriminering. Emmanuel Galaup Utredare, Sektionen för implementeringsstöd, MFD.

10.00 Vägar till arbete för personer med intellektuell och psykisk funktionsnedsättning – vad säger forskningen? Veronica Lövgren, fil dr., Universitetslektor

10.30 PAUS

10.50 Universell utformning av arbetsplatser. Ska vi göra verklighet av ett långsiktigt hållbart arbetsliv måste vi bättre ta tillvara människors förmågor och olikheter. Arbetsplatser behöver utformas, planeras och organiseras med utgångspunkten att vara inkluderande för alla. Daniel Hjalmarsson, Akademikerförbundet SSR

11.30 MINGELLUNCH

12.15 Stockholms stads strategiska arbete med exempelvis policy, riktlinjer och upphandling för att bli mer inkluderande som arbetsgivare

12.30 ESF-projektet Rätt stöd för mig! – Supported Employment som metod för er mer inkluderande arbetsmarknad. Deltagare och arbetsgivare berättar.

13.15 PAUS

13.30 Fler vägar in – breddad rekrytering – goda exempel från Skövde kommun. Peter Lidström, Skövde kommun & SKR

14.15 Arbetsförmedlingen berättar om möjliga vägar för att öka delaktigheten på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning och vilket stöd som erbjuds till arbetsplatser. Lotten Moberg, Arbetsförmedlingen

14.45 Avslut

VAR: Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, Plan 4, Lokal: Grand

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt