Publiceringsdatum: 10 december 2018

15 miljoner investeras i hållbar stadsutveckling

Plattformen Grön BoStad Stockholm arbetar för att stärka en hållbar stadsutveckling inom bostadssektorn. Aktörerna inom Strukturfondspartnerskapet Stockholm har nu beslutat att investera ytterligare 15 miljoner kronor från EU:s regionala utvecklingsfond i projektet. En ambition med investeringen är att stärka förutsättningarna för tillväxt bland länets miljöteknikföretag.

Befolkningen i Stockholmsregionen växer snabbt och prognoser pekar på ett behov av 22 000 nya bostäder per år i länets kommuner. Samtidigt står byggsektorn i Sverige inför stora utmaningar – stora företag dominerar marknaden, det råder kompetensbrist, endast åtta procent av de anställda är kvinnor och det finns få utrikesfödda anställda i företagen. Stadsbyggandet har de senaste åren inte heller förmått att minska segregationen mellan olika grupper i samhället. Under 2016 investerades därför 85 miljoner kronor från Europeiska socialfonden i projekten Sverige bygger nyttlänk till annan webbplats, Sverige bygger utlänk till annan webbplats och En byggbransch för allalänk till annan webbplats.

En annan stor utmaning är att hållbarhetskraven och fokus på energi och klimat i byggprocesser ökar. Det finns sammantaget en potential att i högre grad tillvarata kunskap från hållbart byggande samt forskning och miljöteknik som skulle kunna kommersialiseras och användas i större utsträckning.

Inom plattformen Grön BoStad Stockholmlänk till annan webbplats fokuserar Länsstyrelsen Stockholm, Kungliga tekniska högskolan, IVL Svenska miljöinstitutet och Sustainable Innovation på att etablera och tillgängliggöra test- och demoanläggningar. Grön BoStad arbetar dessutom för att stärka hållbarhet och sociala krav i upphandling samt att öka kunskapsöverföring och samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle.

Nu fördjupas samarbetet med inkubatorn STING och kontaktytorna mot länets miljöteknikföretag samtidigt som Energikontoret Stockholm, länets kommuner och Informationscentrum för hållbart byggandelänk till annan webbplats involveras. För att öka detta samarbete investerar Strukturfondspartnerskapet 15 miljoner kronor från EU:s regionala utvecklingsfond i Grön BoStad Stockholm.

– Bostadsbyggandet i Stockholmsregionen skapar möjligheter för kommuner och byggföretag att främja innovation och hållbara och energieffektiva tekniklösningar. Det gäller både vid uppförandet av nya bostäder, renovering av fastigheter, omvandling av fritidshus och byggnation av tillfälliga bostäder för exempelvis nyanlända. Med denna investering stärker vi både tillväxtförutsättningarna för miljöteknikföretag och minskar avståndet till kommunerna inom området, säger Jelena Drenjanin, ordförande i Strukturfondspartnerskapet Stockholm.

Strukturfondspartnerskapet Stockholm – som är sammansatt av politiker från kommuner och landsting samt chefstjänstemän från akademi, näringsliv, offentlig och ideell sektor, däribland Länsstyrelsen ­– beslutar inom vilka projekt som ska prioriteras medel inom strukturfonderna i länet. Under åren 2014–2018 har en dryg miljard kronor investerats för en attraktiv, smart, hälsosam, grön och inkluderande stad. Plattformen Grön BoStad Stockholm har beviljats sammanlagt 45 miljoner kronor.

Läs mer om de övriga regionalfondsprojekten i Tillväxtverkets projektbank.länk till annan webbplats

Information om Strukturfondspartnerskapet och strukturfonderna.

Grön BoStad Stockholms webbplats.länk till annan webbplats

Kontakt