Publiceringsdatum: 2 oktober 2018

Länsstyrelsen kritisk till föreslagen butik i Kungsträdgården

Kungsträdgården, Stockholm

Vy mot norra delen av Kungsträdgården. Foto: Christina Fagergren

I ett planförslag föreslår Stockholms stad att befintlig restaurang i norra delen av Kungsträdgården ska rivas för att göra plats åt en elektronikbutik. Länsstyrelsen konstaterar i sitt samrådsyttrande att den föreslagna byggnaden gör anspråk på stads- och parkrummet på ett sätt som förminskar upplevelsen av parken och att den därför riskerar att påtagligt skada kulturmiljön av riksintresse.

Stockholms stads förslag till detaljplan innebär att möjliggöra för en ny elektronikbutik på fastigheten Sju Sekel 1, belägen i den norra delen av Kungsträdgården i centrala Stockholm. Förslaget förutsätter att befintlig byggnad, en paviljong från 1986 som inrymmer en restaurang, rivs och att en rad träd längs Hamngatan fälls.

Kungsträdgården är Stockholms äldsta park och en viktig offentlig plats i staden. Parken är en av värdekärnorna i riksintresset för Stockholms innerstad med Djurgården, där Kungsträdgården representerar uttrycket parkanläggningar och grönska från olika stadsbyggnadsskeden.

Inför plansamrådet har staden tagit fram en kulturmiljöanalys och en miljökonsekvensbeskrivning som presenterar kärnfrågor i riksintresset på ett ambitiöst sätt. Men Länsstyrelsen anser att själva planförslaget brister i kopplingen till underlagen.

Länsstyrelsen är kritisk till att en utveckling av Kungsträdgården inte tar avstamp i parkens kulturhistoria, både funktionellt och gestaltningsmässigt. Den föreslagna byggnaden har en skala, färgsättning, form och placering som förminskar upplevelsen av parken som helhet. Det, tillsammans med byggnadens funktion och trädfällningar, riskerar att förstärka Hamngatan på bekostnad av parkens funktion i stadsrummet. I praktiken skulle det innebära att Kungsträdgårdens norra del kopplas bort från parken och infogas i Hamngatans affärsstråk.

Det har funnits byggnader i den här delen av parken under perioder, men alltid med kopplingar till parkens aktuella funktioner. En butik som tar parkyta i anspråk försvagar upplevelsen av Kungsträdgården som offentlig park. Länsstyrelsen bedömer att planen i sin nuvarande utformning påtagligt skulle skada riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården.

– En bättre utveckling av platsen skulle vara, enligt Länsstyrelsens bedömning, att utgå från de genomförda analyserna, med en funktion som anknyter till parken. Länsstyrelsen anser att staden bör värna och stärka de värden som parken har i stället för att ersätta restaurangen med en kommersiell verksamhet, säger Annsofi Edberg, handläggare på Länsstyrelsens enhet för planfrågor.

Länsstyrelsens hela samrådsyttrande finns att läsa här.PDF

Kontakt