Publiceringsdatum: 19 juli 2018

Ny tjänst ska hjälpa lantbrukare att hitta betesmark till sina djur

Nötkreatur på betesmark.

Länsstyrelsens nya betesförmedlingstjänst ska underlätta för omhändertagandet av betesmarker. Foto: Ylva Berry

Länsstyrelsen Stockholm har lanserat en digital betesförmedlingstjänst, som är en långsiktig satsning med syfte att sammanföra djurägare som söker betesmarker med markägare som har naturbetesmarker men saknar betesdjur. Tjänsten kan dessutom vara extra värdefull för lantbrukare under pågående foderbrist.

Den digitala betesförmedlingen i Stockholms län har tagits fram för att fler värdefulla marker ska kunna skötas. Att betesmarker och slåtterängar omhändertas är viktigt för den biologiska mångfalden och landskapsbilden, men de har även ett kulturhistoriskt värde som på sikt går förlorat om hävden upphör.

– Naturbetesmarker går ofta inte att odla men är ekonomiskt värdefulla djurfoderresurser. Dessutom är de här markerna svårtillgängliga och svåra att sköta på andra sätt, men betesdjuren klarar terrängen bra och sköter marken genom att beta, säger Ylva Berry, betesmarkssamordnare på Länsstyrelsen.

Betesförmedlingen kan även hjälpa i situationer med foderbrist – som den vi står inför just nu – och bidra till att förebygga sådana lägen i framtiden. Genom att ta tillvara de naturbetesmarker som finns i länet och låta dem betas i större utsträckning under sommaren ger det möjlighet att skörda fler odlade vallar och spara skörden som vinterfoder.

– Vi har under en tid arbetat för att ta fram en betesförmedlingstjänst som ska fungera på lång sikt. Det känns bra att nu kunna lansera tjänsten eftersom det är extremt torrt och foderbrist. Vår förhoppning är att tjänsten ska hjälpa lantbrukare och samtidigt bidra till att vi når miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Nu hoppas vi på en stor anslutning till betesförmedlingen så att det blir lätt att hitta bra matchningar för dem som anmäler sitt intresse, säger Ylva Berry.

Förmedlingen fungerar genom att djur- och markägare som är intresserade av samarbete anmäler sitt intresse till Länsstyrelsen. Myndigheten förmedlar kontakter, men tar inte ansvar för markerna eller betesdjurens skick. Djurägare och markägare tar själva ställning till om de vill gå vidare med ett förslag på samarbetspartner och ansvarar för att komma överens om villkor.

– Betesförmedlingen kan leda till nya långsiktiga och tillfälliga samarbeten som är viktiga för både länets betesmarker och lantbrukare, säger Ylva Berry.

Betesförmedlingen med tillhörande anmälningsenkät hittar du här.

Liten jordbruksordlista

Hävd/hävda: att sköta och vårda till exempel en naturbetesmark genom bete

Naturbetesmark: betesmark, hagmark och gammal ängsmark är näringsfattaig jordbruksmark som inte är lämplig för att plöja och odla – används för bete av betesdjur

Vall/vallodling: gräs- och örtblandning som odlas på gödslad åkermark. Vall kan skördas som djurfoder i form av hö (torkat vallfoder) eller ensilage (vallfoder som konserverats genom fermentering), eller betas av betesdjur.

Kontakt