Publiceringsdatum: 10 juli 2018

Bryn behöver omtanke – för att gynna biologiska mångfalden

Bryn

Ett blommande bryn, som är värdefullt för den biologiska mångfalden. Foto: Hanna Williamsson

Övergångszoner mellan skog och öppet landskap är värdefulla för den biologiska mångfalden. För att tillvarata deras värden och nyttor behöver många av dessa bryn skötas om bättre.

I brynen, där skogen möter det öppna landskapet, finns ofta en stor variation av träd, buskar och blommor. Där kan insekter, fåglar och småvilt som harar och rådjur hitta både mat och bo. Välskötta bryn erbjuder en rik biologisk mångfald och bidrar till ett vackrare landskap. Dessutom bidrar brynmiljön till många andra nyttor, som pollinering av grödor, skydd av intilliggande skog och förutsättningar för viltvård och jakt.

– Se dig om när du promenerar i det svenska sommarlandskapet och stanna till vid brynen, där händer många spännande saker. Kanske får du syn på växter och djur du inte lagt märke till tidigare, säger Hanna Williamsson, biolog vid Länsstyrelsen Stockholm.

Många bryn behöver skötas om bättre för att gynna alla de värden som brynen ger och därmed ge oss mer av dess nyttor.

– I mötet mellan skog och öppen mark uppstår förutsättningar för höga natur- och kulturmiljövärden, liksom värden för friluftsliv. Genom att skapa och sköta bryn bidrar vi till att nå Sveriges miljömål samt målen för kulturmiljön och friluftslivet. Att ta hand om brynen är lika viktigt som att ta hand om skog och åkermark, säger Hanna Williamsson.

För att bidra med kunskap har länsstyrelserna tillsammans med Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Sveriges geologiska undersökning ­(SGU) tagit fram en broschyr om hur man skapar variationsrika bryn.

– Ibland kan det uppstå en osäkerhet kring vad som gäller för skötseln av de här övergångszonerna. Vanliga frågor handlar om man kan man få jordbrukarstöd för skötsel av bryn och om man måste återplantera efter avverkning? Räknas det som skogs- eller jordbruksmark och vilken myndighet är ytterst ansvarig? säger Hanna Williamsson.

För att tydliggöra de frågeställningar som finns har myndigheterna tidigare tagit fram en gemensam rapport om bryn, på uppdrag av Miljömålsrådet.

Läs broschyren ”Gynna brynen och få nyttor tillbaka” (att ladda ned på Jordbruksverkets hemsida)länk till annan webbplats

Rapporten ”Övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark”länk till annan webbplats

Kontakt