Publiceringsdatum: 5 juli 2018

Förstudie lyfter länets potential för att öka cykelturismen

Cykeltur. Mostphotos.

Cykelturismen och bilden av Stockholms län som cykeldestination kan stärkas med bättre samordning och en gemensam grund för riktat arbete. Framför allt har länets tätortsnära landsbygder stor potential att attrahera cykelturister. Det är några av slutsatserna i den förstudie om cykelturism i Stockholms län som Länsstyrelsen nyligen avslutat.

Cykelturismen är en näring som sätter bygder och regioner på kartan.

I Stockholmsregionen är rekreations- och turismcyklingen relativt outvecklad jämfört med många andra regioner, nationellt och internationellt.

– Det finns flera faktorer som bidrar till det. Bland annat att de regionala och lokala prioriteringar som gjorts främst har underlättat för arbetspendling med cykel. Men också att det saknas längre sammanhållande bilfria sträckor som lämpar sig för cykelturister, säger Anna Hedberg, chef för Länsstyrelsens enhet för landsbygdsutveckling.

Samtidigt har Stockholms län, med sin unika natur- och kulturmiljö, stora möjligheter att utvecklas som destination för cykelturister.

– Vi ser att det finns en stor potential både för ökad cykelturism och för att utveckla besöksnäringen på länets landsbygder, inte minst vad gäller måltidsturismen. Det finns också ett intresse hos kommunerna att arbeta mer strategiskt med detta, säger Anna Hedberg.

Förstudien presenterar en rad förslag på möjliga insatser som kan gynna utvecklingen av cykelturismen i Stockholmsregionen. Bland annat

  • strategiska satsningar på riktiga cykelleder, gärna tätortsnära och lämpliga för dagsturer
  • satsningar över kommungränser på leder som binder samman länets landsbygder
  • framtagande av samordnat planeringsunderlag som stöd för privata och offentliga aktörer
  • mer skyltning, marknadsföring och tillgänglighetsanpassning
  • fler insatser för att underlätta för att kombinera användningen av cykel och kollektivtrafik
  • samordnade satsningar på cykelleder och utveckling av vandringsleder

Slutrapporten från förstudien är ett underlag som kan användas för vidare satsningar på cykling och utveckling av besöksnäringen i länet.

Rapport 2018:7 Cykelturism i Stockholms län – en förstudiePDF

Kontakt