Publiceringsdatum: 3 juli 2018

Ny strategisk inriktning ska bidra till det tillväxtpolitiska arbetet i länet

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen Stockholm har fattat beslut om en ny strategisk inriktning för det regionala tillväxtarbetet. Innehållet ska bidra till arbetet med att uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken – utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.

Strategisk inriktning för hållbar tillväxt och attraktionskraft i Stockholms län 2025+ är vägledande för Länsstyrelsens arbete med hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. Den strategiska inriktningen ska bidra till en samsyn av länets utmaningar respektive möjligheter. Den ska också ge vägledning kring prioriteringar i det tillväxtpolitiska arbetet och stöd för det tvärsektoriella arbetssätt, som insatser inom området kräver.

– Även om mycket går väldigt bra finns det områden där vi måste ha ständig beredskap. Vi måste kunna hantera både det förväntade och det oväntade. Demografiska förändringar, globalisering, att hantera ett förändrat klimat och stärka den sociala sammanhållningen är områden som vi ständigt måste följa noga och agera på förändringar. Ibland krävs det stora kliv – ibland myrsteg, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

I den strategiska inriktningen beskriver Länsstyrelsen, utöver ett antal samhällsutmaningar, fyra områden för prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet: Innovation och företagande, Attraktiva och hållbara livsmiljöer, Kompetensförsörjning samt Internationellt samarbete och handel. Prioriteringarna är tvärsektoriella och omfattar områden där insatser och resurser behöver samordnas.

– Regional utveckling och tillväxt bygger på många aktörers insatser. Det är allas delaktighet, engagemang och ansvarstagande som avgör hur väl Stockholmsregionen på sikt ska kunna hävda sig i den globala konkurrensen. Länsstyrelsen tar sitt ansvar – den nya strategiska inriktningen för myndighetens samlade tillväxtarbete är ett sätt, säger Sven-Erik Österberg.

– Strategisk inriktning är inget beständigt eller något som anses vara komplett. För att kunna vara vägledande i våra prioriteringar krävs ett material som kan utvecklas, uppdateras och bli starkare över tid, allt eftersom vi tar oss an nya utmaningar och möjligheter, fortsätter han.

Strategisk inriktning gäller i fem år, 2018–2023, med utblick ett par år bortom denna period. Inriktningen har tagits fram efter dialog och samverkan med företrädare för statliga myndigheter, kommuner, landsting och andra relevanta aktörer.

Strategisk inriktning för hållbar tillväxt och attraktionskraft i Stockholms län 2025+ finns att ladda ner härPDF

Kontakt