Publiceringsdatum: 3 juli 2018

Miljötillstånd Tikkurila Sverige AB, Nykvarns kommun

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen har lämnat Tikkurila Sverige AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för tillverkning av 40 miljoner liter vattenburna färg- och färgnära produkter, lagring av färg-produkter och behandling av processvatten på fastigheterna Plafond-penseln 1 och 2 i Nykvarns kommun. Delegationen har även godkänt den miljökonsekvensbeskrivning som upprättats i ärendet.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66 i Stockholm och hos Bygg- och miljönämnden, Centrumvägen 26, Nykvarn.

Eventuellt överklagande ska ha kommit in senast den 31 juli 2018 till Länsstyrelsen Stockholm, Box 220 67, 104 22 Stockholm, eller stockholm@lansstyrelsen.se.

Ange diarienummer 15680-2017.

Ladda ner Länsstyrelsens beslutPDF

Kontakt