Publiceringsdatum: 29 juni 2018

Länsstyrelsen Stockholms medverkan i Almedalen 2018

Almedalen, Visby, Gotland.

Under Almedalsveckan på Gotland den 1–8 juli medverkar Länsstyrelsen Stockholm i några av det officiella programmets seminarier. Våra medarbetare bidrar med sin kompetens i ämnen som civilt försvar, planfrågor, samhällsplanering och brottsförebyggande arbete. Landshövding Sven-Erik Österberg medverkar i ett seminarium om Stockholmsregionens utmaningar. Välkomna att besöka seminarierna som vi deltar i och är med och arrangerar.

Måndag 2 juli

Bör vi göra bostadsbyggande till ett eget riksintresse?

Sverige är i akut behov av fler bostäder. Politiken hävdar att bostadsproduktion är av vikt, men dagens lagstiftning försvårar kraftigt för nybyggnation att bli till. Vad får dagens haltande regelverk för konsekvenser för byggande och investeringar? Vilka insatser krävs på kort och lång sikt?

Tid: 11.00–12.00 (2/7)
Plats: Hästgatan 2, 1 trappa upp
Arrangör: Vinge
Medverkande från Länsstyrelsen: Tatjana Joksimović, planchef

Svensk räddningstjänst 2025 – modern aktör i daglig beredskap och central komponent i civilförsvaret

Det är år 2025. Mycket arbete har gjorts de senaste åren för att återta den civila beredskapsförmågan. Målet för det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Tid: 13.00–14.00 (2/7)
Plats: Skeppsbron, H99, Blåljustältet
Arrangör: Storstockholms brandförsvar, SOS Alarm, Räddningstjänsten Gotland, Riksförbundet Ambulanssjuksköterskor
Medverkande från Länsstyrelsen: Patrik Åhnberg, samhällsbyggnadsdirektör

Hur skapar vi bostäder utan att bygga nya städer?

Det beräknas att Sverige behöver 100 000 nya bostäder under de kommande 25 åren. Att skapa helt nya städer är inte en hållbar strategi. Hur kan vi nyttja befintliga stadsstrukturer för en socialt och ekologiskt hållbar lösning på bostadsfrågan?

Tid: 15.00–15.50 (2/7)
Plats: Strandgatan 16A, Arkitekturträdgården
Arrangör: Belatchew Arkitekter
Medverkande från Länsstyrelsen: Tatjana Joksimović, planchef

Tisdag 3 juli

Hur får vi in trygghet och det brottsförebyggande arbetet i stadsplaneringen?

På kort tid ska det byggas många nya bostäder och nya områden. Vi ska inte upprepa misstag som förr, vilka står oss dyrt i dag. Hur säkerställs att säkerhet och trygghet beaktas i framtidens stadsbyggande?

Tid: 10.00–10.45 (3/7)
Plats: Strandvägen, H536, Tryggare Sveriges Paviljong
Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige, Centre for the Future of Places (KTH)
Medverkande från Länsstyrelsen: Tatjana Joksimović, planchef

Hur går det för Stockholmsregionen?

Från huvudstad till huvudstadsregion. Stockholm är den snabbast växande huvudstaden i Europa. Hur stakar vi ut en väg ur bostadskrisen, hur förblir vi innovativa och attraktiva för talanger och investeringar och hur hanterar vi de kapacitetsproblem vi har i våra trafik- och transportsystem?

Tid: 12.15–13.15 (3/7)
Plats: Strandgatan 9, restaurang Supper, Business Arena Almedalen
Arrangör: Stockholms Handelskammare, Business Arena
Medverkande från Länsstyrelsen: Landshövding Sven-Erik Österberg

Samverkan i brottsförebyggande arbete, trygga musikevenemang och festivaler

Festivaler och konserter arrangeras på många platser i landet, och frågan om hur brott kan förebyggas och trygghet upprätthållas under evenemangen är alltid aktuell. Hur kan ett effektivt brottsförebyggande arbete se ut och vilka bör samverka?

Tid: 12.30–13.30 (3/7)
Plats: Skeppsbron 24, Uppsala universitet, F-huset, lokal F20
Arrangör: Brottsförebyggande rådet
Medverkande från Länsstyrelsen: Amanda Netscher, utvecklingsledare

Den inkluderande staden

När Sveriges större städer växer kraftigt de kommande decennierna behöver vi tänka i nya banor. En av de största utmaningarna är att minska utanförskapet som kännetecknar många av städerna. Hur kan vi skapa goda städer och samhällen som minskar segregation och bidrar till ett mer jämlikt Sverige?

Tid: 13.00–14.15 (3/7)
Plats: Mellangatan 27, Trädgården
Arrangör: WSP Sverige
Medverkande från Länsstyrelsen: Tatjana Joksimović, planchef

Onsdag 4 juli

Vårt svenska valsystem – robust mot fusk

Hur säkerställer svenska myndigheter och kommuner att det svenska valet kan genomföras utan otillbörlig påverkan? Dialog om vårt svenska valsystems robusthet, hotbilder och risker för fusk samt hur olika aktörer förbereder sig inför ett val i ett oroligt omvärldsläge.

Tid: 9.00–9.45 (4/7)
Plats: Korsgatan 4, Länsstyrelsens trädgård
Arrangör: Sveriges länsstyrelser i samverkan
Medverkande: Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län, Anna Nyqvist, kanslichef vid Valmyndigheten med flera.

Det svenska valet – påverkan och falsk opinionsbildning

Falsk information, elektroniska angrepp och påverkanskampanjer med syfte att påverka årets val – hur stora är riskerna för att det faktiskt sker? Hur ser hotbilden ut och vad gör svenska myndigheter för att motverka angrepp och försök att försvaga våra demokratiska processer?

Tid: 10.00–10.45 (4/7)
Plats: Korsgatan 4, Länsstyrelsens trädgård
Arrangör: Sveriges länsstyrelser i samverkan
Medverkande: Klas Friberg, generaldirektör SÄPO, Jan Helin, programdirektör SVT med flera.

Behövs regionala perspektiv i högskolornas utbildningsplanering?

Det regionala utbildningsutbudet är centralt för såväl den rekrytering som sker till högskolan, som det utbud av nyutexaminerade kompetenser som är tillgängliga regionalt. Hur skapar vi En Bättre Matchning mellan högskolornas utbildningsplanering och det regionala kompetensbehovet?

Tid: 10.00–11.00 (4/7)
Plats: Mittemot Mellangatan 19, bakom Gotlands Konstmuseum
Arrangör: Mälardalsrådet, där Länsstyrelsen Stockholm är en av flera aktörer
Medverkande: Pam Fredman, särskild utredare styr- och resursutredningen, Statens offentliga utredningar, Fredrik Sand, högskolepolitisk expert, Svenskt Näringsliv med flera.

Det svenska valet – källkritik för demokratisk säkerhet

Har du koll på vad du delar och gillar på sociala medier? Är den roliga bilden bara en rolig bild eller har den ett riktat budskap med syfte att påverka dig och samhället? Hur kan du bidra till demokratisk säkerhet och fortsatt öppen information?

Tid: 11.00–11.45 (4/7)
Plats: Korsgatan 4, Länsstyrelsens trädgård
Arrangör: Sveriges länsstyrelser i samverkan
Medverkande: Martin Törnros, 2018 års vinnare av viralgranskaren och internetstiftelsens pris "Det gyllene förstoringsglaset", gr, Mikoteket och Ekokammaren.

Bostaden och klimatet – vad tycker du?

Bostadsbyggandet ligger i dag på rekordnivåer. Men hinner vi med att ta hänsyn till klimatet? Byggsektorns klimatpåverkan har på senare år uppmärksammats allt mer. Bygg- och fastighetssektorn står för cirka 18 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.

Tid: 15.00–16.30 (4/7)
Plats: Teaterskeppet, fartyg, Stora matsalen
Arrangör: Grön BoStad Stockholm, där Länsstyrelsen Stockholm är en av flera aktörer
Medverkande: Kevin Anderson, gästprofessor Uppsala universitet, Åsa Romson, forskare IVL Svenska Miljöinstitutet, Sabina Andrén från WWF med flera.

Är vi redo? Så stärker vi totalförsvaret genom omställningen till fossilfria transporter

Är vi redo för svåra samhällspåfrestningar? Genom att öka takten på omställningen till förnybara alternativ som, i större utsträckning än fossil olja, kan produceras i Sverige är det möjligt att stärka totalförsvaret och bidra till uppfyllelsen av andra viktiga samhällsmål och en fossilfri välfärd.

Tid: 16.15–17.15 (4/7)
Plats: Strandgatan 34, parkering
Arrangör: BioDriv Öst, Fossilfritt Sverige, Tekniska verken, Lantmännen, Biogas Research Center vid LiU
Medverkande från Länsstyrelsen: Hans Henkelman, handläggare civil- och totalförsvar

Torsdag 5 juli

Om stark näringslivsutveckling och transportbehov på Södertörn

Hur ska den starka näringslivsutvecklingen mötas av väl fungerande infrastruktur? Hur kan olika aktörer samarbeta så att bostäder, arbetstillfällen och infrastruktur genererar förutsättningar som gynnar fler?

Tid: 8.30–9.30 (5/7)
Plats: Mellangatan 7
Arrangör: Haninge kommun, Södertörnskommunerna
Medverkande från Länsstyrelsen: Patrik Åhnberg, samhällsbyggnadsdirektör

Nyanlända kvinnor skapar jämställda liv på landsbygden

En ökad etablering av nyanlända kvinnor i landsbygder är en av nyckelutmaningarna i en hållbar landsbygdsutveckling. Landsbygder runt om i landet har behov av människor och arbetskraft inom många branscher och nyanlända kvinnor är en viktig resurs.

Tid: 12.30–13.30 (5/7)
Plats: Korsgatan 4
Arrangör: Landsbygdsnätverket, där länsstyrelserna ingår
Medverkande: Inez Abrahamsson (FI) riksdagskandidat, Latikberg/Vilhelmina, Carola Gunnarsson (C) kommunalråd i Sala, Valbone Shala, företagare i Borlänge, Midea Malak, stugvärdinna i Siljansnäs med flera.

Så kan nyanlända ungdomar skapa framgångsrika liv i landsbygder

Nyanlända ungdomar kan skapa sig stora möjligheter på landsbygderna, men det finns hinder på vägen. Utmaningarna finns bland annat i språket, höga trösklar för att komma in på utbildningar och diskriminering.

Tid: 14.00–15.00 (5/7)
Plats: Korsgatan 4
Arrangör: Arrangör: Landsbygdsnätverket, där länsstyrelserna ingår
Medverkande: Elisabet Backteman (S) statssekreterare, Kristina Yngwe (C) riksdagsledamot, Marcus Söderlind, trädgårdsföretagare LRF, Tova Johansson, rektor Naturbruksgymnasiet Kalmar med flera.

Kontakt