Publiceringsdatum: 27 juni 2018

Fastigheten Västergötland 24 på Södermalm blir byggnadsminne

Fasad mot gården, stenbeläggning och staket mot trädgård.

Gårdsfasad mot Götgatan. Till vänster staket runt trädgården och till höger uthuset. Foto: Tyréns

Länsstyrelsen har förklarat fastigheten Västergötland 24 på Södermalm i Stockholm som ett byggnadsminne. Fastigheten har väl bevarade hus med innergård som tillsammans bildar en miljö som är starkt präglad av ett borgerligt bostadsskick vid 1800-talets mitt.

Kvarteret Västergötland ligger vid Götgatan 28 och Repslagargatan 13 B och C. Husen har byggts vid olika tider men miljön präglas starkt av de välbeställda borgare som ägde och bodde i fastigheten under 1800-talet.

– Byggnaderna är utformade i den tidens nyklassicistiska stil. Här finns bostäder i olika storlekar och med olika funktioner – paradvåningar, representationsrum, mindre lägenheter och rum för tjänstefolk. Även den kullerstensbelagda gården har kvar en tidstypisk utformning med uthus, en rekonstruerad trädgård med lusthus, planteringar och staket, säger Länsstyrelsens antikvarie Eva Dahlström Rittsél.

Ur Länsstyrelsens motivering till beslutet:

”Hela fastigheten har ett högt kulturhistoriskt värde som rymmer flera berättelser. Den berättar om hur bostadsbebyggelsen växte på malmarna. Byggnaderna representerar med sin bevarade planlösning och fasta inredning den borgerliga bostaden i Stockholm och visar hur bostadshus byggdes och utformades under 1700- och 1800-talen. Planlösningen med de olika rummen för olika funktioner och olika storlek kan berätta om levnadsvillkor för män, kvinnor och barn, för herrskap och tjänstefolk. Trots moderniseringar har denna karaktär bevarats i så hög utsträckning att en byggnadsminnesförklaring är väl motiverad.”

Beslutet om byggnadsminnesförklaring har fattats i dialog med AB Stadsholmen och Stockholms stad som äger fastigheten Västergötland 24.

Länk till beslutPDF

Bakgrund

Enligt kulturmiljölagen kan Länsstyrelsen skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och anläggningar genom att förklara dem som byggnadsminnen. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader berättar om och hjälper oss att förstå samhällsutvecklingen i olika tider. Ett byggnadsminne kan berätta om specifika händelser eller enskilda personers historia.

Fasad mot Götgatan. Foto: Tyréns

Längs gårdens norra tomtgräns har ett lusthus återuppbyggts, ritat av Fredrik Blom 1822 och utsprungligen uppfört 1828. Foto: Tyréns

Längs gårdens norra tomtgräns har ett lusthus återuppbyggts, ritat av Fredrik Blom 1822 och utsprungligen uppfört 1828. Foto: Tyréns

Uthuset på gården.

Uthuset på gården. Foto: Tyréns

Kontakt