Publiceringsdatum: 14 juni 2018

Länets bostadsförsörjning är otillräcklig – bredare utbud krävs

Foto: Christina Fagergren

Bostadsbyggandet har ökat de senaste åren, vilket är positivt eftersom det är underskott på bostäder i hela länet. Men satsningarna på att få fram billigare bostäder är inte tillräckliga – för en framgångsrik bostadsförsörjning krävs bostäder med större variationer. Det konstaterar Länsstyrelsen Stockholm i rapporten ”Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2018”.

För att möta befolkningsökningen som sker i Stockholms län krävs fler bostäder. De senaste åren har bostadsbyggandet också ökat kraftigt. Åren 2015–2017 började 56 400 bostäder att byggas i länet, vilket är 20 000 fler än föregående treårsperiod. Och nu syns resultatet – förra året blev 17 800 bostäder inflyttningsklara, i år och nästa år uppskattas ytterligare 40 000 bostäder stå klara.

– Det är positivt, nya bostäder behövs. Däremot är de nyproducerade bostäderna dyra att köpa och hyra. I dag är det nästan omöjligt för hushåll med små inkomster och kort kötid att etablera sig på marknaden. Det är en situation som vi måste göra något åt, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

Efter de senaste årens ökning bedöms nu bostadsbyggandet att minska. Anledningen är den osäkra marknaden till följd av rekordhögt utbud av nyproducerade bostadsrätter och åtstramningar på lånesidan. Länsstyrelsen uppskattar att runt 26 000 bostäder kommer att påbörjas i år och nästa år.

Minskningen av bostadsbyggandet bedöms inte drabba hyresrätter i samma utsträckning som bostads- och äganderätter. En anledning är förändringen i det statliga investeringsstödet för att bygga hyresrätter och studentbostäder, där regeringen har höjt maxgränsen för vad bostadsbolagen i länet får ta ut i hyra. Förändringen syns nu genom att fler kommunala och privata bostadsbolag visar intresse för att söka stöd för att bygga hyresrätter.

Länsstyrelsen bedömer dock att det behövs ännu fler och kraftfulla satsningar både på lokal och nationell nivå för att få fram billigare bostäder. Ett marknadsorienterat byggande klarar inte ensamt av att lösa bostadsförsörjningsfrågan.

– Det behövs drygt 20 000 nya bostäder per år för att täcka det demografiska behovet. Men vi löser inte bostadsförsörjningen genom att endast stirra oss blinda på den siffran. Vi måste också titta på den faktiska efterfrågan, det vill säga bostäder med större variationer i pris, storlek och upplåtelseform, säger Sven-Erik Österberg.

I Sverige har kommunerna ett stort ansvar för bostadsplaneringen. Länets kommuner har varit framgångsrika i att få upp byggtakten de senaste åren. Men när byggandet nu minskar är det viktigt att kommunerna också använder andra verktyg som är värdefulla för en framgångsrik bostadsförsörjning, och därmed når hushåll med olika inkomster och förutsättningar. Exempel på sådana verktyg är riktlinjer för markanvisning, förturssystem och ägardirektiv till allmännyttan.

För att det ska bli verkningsfullt krävs en politisk vilja i kombination med kompetens och resurser. I det arbetet har Länsstyrelsen en viktig roll i att ge stöd och råd till kommunerna i deras arbete med bostadsförsörjning.

– Om vi ska kunna knäcka bostadsförsörjningen är det flera som måste hjälpa till och ta sitt ansvar. Jag tror det är viktigt att få till en fördjupad dialog mellan stat, kommun och byggföretag, säger Sven-Erik Österberg.

Läs rapporten ”Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2018” härPDF

Kontakt