Publiceringsdatum: 24 maj 2018

Svårt att bevara hus intill Sheraton Stockholm Hotel

Stockholms stad har lämnat ett nytt förslag till detaljplan för fastigheten Snäckan 8 i centrala Stockholm. Länsstyrelsen bedömer i granskningsyttrandet att planen kan genomföras utan risk för påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården Stockholms innerstad med Djurgården.

För att minska den negativa inverkan på riksintresset behöver den föreslagna byggnaden sänkas med ett våningsplan. Tidigare framförda synpunkter kvarstår om att miljökvalitetsnormer för vatten och luft samt risken för översvämning behöver beaktas.

Fastigheten Snäckan 8 ligger på Tegelbacken 4 i stadsdelen Norrmalm i centrala Stockholm. Den föreslagna planen syftar till att riva nuvarande byggnad och uppföra ett nytt kontorshus med centrumanvändning i bottenvåningen.

Länsstyrelsen har tidigare bedömt att det fanns en risk för påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården Stockholms innerstad med Djurgården i det planförslag som staden har lagt fram för fastigheten. Denna risk bedöms inte längre finnas kvar men Länsstyrelsen bedömer trots det att det nya planförslaget med rivning och större byggnadsvolym innebär en negativ påverkan på riksintresset.

– Planförslaget bidrar till kumulativa negativa effekter på riksintresset som minskar utrymmet för ytterligare rivningar och höjningar i city, säger planchef Tatjana Joksimović, som efterfrågar en tydlig strategi och ett förutsägbart förhållningssätt för hanteringen av citys kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer från stadens sida.

Länsstyrelsens roll i plangranskning

Av 5 kap. 22 § PBL följer att länsstyrelsen ska yttra sig över planförslaget, om förslaget enligt länsstyrelsens bedömning innebär att:

  • ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,
  • att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
  • strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser,
  • regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår flera kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt, eller
  • en bebyggelse eller ett byggnadsverk annars blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Granskningsyttrandet om detaljplan för del av Snäckan 8PDF

Kontakt