Publiceringsdatum: 23 maj 2018

27 900 fler sysselsatta i länet   

På ett år har antalet sysselsatta ökat med 27 900 personer i Stockholms län. Det är framförallt inrikes födda som bidragit till ökningen. Utvecklingen innebär att sysselsättningsgraden i Stockholms län nu beräknas till 71,8 procent. Det visar den senaste utgåvan av ”Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi” som Länsstyrelsen publicerar i dag.

Av rikets totala sysselsättningsökning uppgick huvudstadsregionens andel till 30 procent. ​Män har alltjämt en högre sysselsättning än kvinnor. Skillnaden är särskilt stor inom gruppen utrikes födda.

– Stockholms län och övriga riket har haft en god konjunktur under en längre tid nu. Den regionala arbetsmarknaden fortsatte att utvecklas positivt under det första kvartalet, säger chefsanalytiker Per Bark.

Många indikatorer visar på ett fortsatt starkt läge, men den samlade bilden är mer splittrad än under 2017. Det finns signaler som pekar på att konjunkturtoppen har passerat. Stockholm län förväntas dock fortsatt ha en god utveckling, men takten bedöms växla ner jämfört med exempelvis 2017.

På företagssidan ligger nyföretagandet på en lägre nivå jämfört med föregående år och antalet konkurser minskar marginellt under det första kvartalet. Näringslivets omsättning fortsatte att utvecklas positivt och ökade mer i Stockholms län än i övriga riket under det fjärde kvartalet.

Rapporten visar bland annat att:

  • Antalet sysselsatta har ökat med 27 900 personer på ett år. Sysselsättningen uppgår till 71,8 procent. Det kan jämföras med 71,3 procent vid motsvarande tidpunkt 2017.
  • Av de sysselsatta uppgav knappt 55 000 personer att de var undersysselsatta. Det innebär att de både kan och vill arbeta mer än de faktiskt gör.
  • Antalet arbetslösa räknas till 78 400 personer. Det motsvarar sex procent av arbetskraften. 27 700 av de arbetslösa var heltidsstuderande. Därutöver var 23 000 personer latent arbetssökande.
  • För kvinnor har utvecklingen av arbetslösheten var god. På ett års sikt har andelen arbetslösa minskat med 1,1 procentenheter till 5,9 procent. Därmed är arbetslösheten på samma nivå som bland män (6,0 procent).
  • Ungdomsarbetslösheten (15–24 år) uppgick till 16,8 procent. Det motsvarar 23 000 ungdomar.
  • Arbetskraftsinvandringen ökade under 2017.

Läs hela rapporten Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi, första kvartalet 2018PDF

Kontakt