Publiceringsdatum: 12 april 2018

Gemensam regional grundsyn ska öka effekten i totalförsvaret

Landshövdingarna i sju län har tillsammans med chefen för Militärregion mitt undertecknat ett gemensamt dokument som utgör grunden för planeringen av totalförsvaret inom Militärregion mitt. Nu fortsätter arbetet med att samordna det civila försvaret med det militära på mest effektiva sätt.

– Det är bra och viktigt att vi tillsammans har tagit fram en konkret planering för totalförsvaret inom militärregion mitt. Den inriktningen är vägledande när vi nu tar nästa steg i ett utökat samarbete mellan civilt och militärt försvar, säger Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län.

Sommaren 2016 redovisade Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) regeringsuppdraget om gemensamma grunder för en sammanhängande planering av totalförsvaret. Grunderna har sedan dess utgjort förutsättningar för planeringen av det svenska totalförsvaret på nationell nivå.

I dag, den 12 april, har landshövdingarna i sju län – Stockholm, Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Södermanland och Gotland – tillsammans med chefen för Militärregion mitt undertecknat det gemensamma dokument som utgör grunden för planeringen av totalförsvaret inom militärregionen. Syftet är att ge en tydlig målbild och inriktning för samordningen av det civila och militära försvaret så att statliga regionala aktörer uppnår största möjliga totalförsvarseffekt till år 2020. Dokumentet ska också ligga till grund för de länsvisa regionala grundsynerna.

– På Länsstyrelsen Stockholm kommer vi att utgå från den högre regionala grundsynen när vi arbetar vidare tillsammans med länets kommuner och landstinget för utvecklingen av det civila försvaret i Stockholms län, säger Sven-Erik Österberg.

På regional nivå är länsstyrelserna högsta civila totalförsvarsmyndighet medan militärregionen ansvarar för planeringen av det militära försvaret. Ett modernt försvar skapas genom väl samhängande planering av det militära och det civila försvaret.

Dokumentet "För ett tryggare Sverige – Högre regionalgrundsyn för Militärregion mitt 2018–2010"PDF

Läs om Militärregion mitt på Försvarsmaktens webbplats.länk till annan webbplats

Kontakt