Publiceringsdatum: 29 mars 2018

LONA-bidrag till 32 nya lokala projekt för naturvård och friluftsliv

Länsstyrelsen beslutade den 26 mars att fördela drygt 7,1 Mkr i bidrag till 32 nya naturvårdsprojekt i 16 av länets kommuner. Det innebär att 32 av 43 aktuella bidragsansökningar för projekt i den lokala naturvårdssatsningen (LONA) beviljas bidrag.

Beviljade Lona-bidrag i Stockholms län 2018-03-26PDF

Gemensamt för LONA-projekten är fokus på naturvård och friluftsliv och bidragen kan avse allt från att ta fram kommunala planer, program och andra underlag, till praktisk naturvårdsrestaurering och tillgänglighetshöjande åtgärder för friluftsliv.

Ett flertal av årets nya projekt syftar till att öka tillgängligheten i tätortsnära naturområden. Vid besöksplatser anläggs t.ex. tillgänglighetsanpassade bänkar, bord och grillplatser och vid Möllebadet i Salem anläggs en badramp för bad med rullstol.

Biotopvårdande restaureringsåtgärder ska göras ibland annat betesmarker och våtmark. I Huddinge ska 4 km betesstängsel anläggas för att åter kunna sätta betespräglade skogsområden i hävd.

Ett antal projekt gäller att ta fram kunskap genom naturinventeringar, till exempel av skogsmark, sandmiljöer, och tätortsnära natur. Andra projekt ska upprätta kunskapsunderlag och planer för bland annat skogsskötsel, utveckling av friluftsliv/ekoturism, bekämpning av invasiva arter, analys av ansvarsarter och -naturtyper, samt förstudier för vandrings- och kunskapsleder,

Flera projekt är informationssatsningar med syfte att ta fram naturguider i form av publikationer och webbtjänster. Några projekt syftar till ta fram naturinformationsskyltar och -foldrar, bland annat för nya naturskyddsområden. I Huddinge gör man skyltar till 11 av kommunens fina ängsmarker (se Paradisets äng på foto ovan).

LONA-bidrag ska stimulera kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang och ge möjlighet att satsa extra på naturvård och friluftsliv. Alla länets kommuner har medverkat i något eller flera LONA-projekt sedan starten av den lokala naturvårdssatsningen 2004. I Stockholms län pågår sedan tidigare ett fyrtiotal projekt som delfinansieras av LONA.

Fler ansökningsomgångar

  • Nästa möjlighet att ansöka om bidrag för nya LONA-projekt stänger den 1 december 2018, men det kan vara dags att börja planera för nya projekt redan nu. Alla kan föreslå och driva LONA-projekt, men bara kommuner kan ansöka om bidrag.
  • Som en del av den nationella våtmarkssatsningen öppnas från och med i år också en särskild möjlighet att söka LONA-bidrag för våtmarksprojekt med vattenhushållande syfte. Möjlighet att söka LONA-bidrag för sådana våtmarksprojekt ges i två extra omgångar för med sista ansökningsdatum den 10 april, respektive 1 oktober 2018.

Kontakt