Publiceringsdatum: 28 mars 2018

Beslut om skyddsjakt på skarv i Furusundsleden

Länsstyrelsen har fattat beslut om skyddsjakt efter skarv i Furusundsleden i Österåkers kommun. Beslutet innebär att totalt 241 fåglar får fällas till och med den 2 maj 2018.

​Syftet med skyddsjakten är att genom skrämseleffekt motverka etablering av nya skarvkolonier i det aktuella området samt att minska riskerna för allvarliga skador på träd och skogsproduktion. I beslutet har hänsyn också tagits till de närboendes risk att utsättas för problem med lukt från nya skarvbosättningar.

Länsstyrelsen bedömer att de sju markägare som ansökt om skyddsjakt i Furusundsleden har provat skadeförebyggande åtgärder utan tillräckliga resultat och att skyddsjakt därmed kan beviljas.

– Skyddsjakten är ett komplement till skadeförebyggande åtgärder. Därför är det också viktigt att markägarna fortsätter att använda sådana åtgärder. Dels för att öka jaktens effekt, dels för att prova och utvärdera metoderna, säger Sara Lord, handläggare vid Länsstyrelsen Stockholm.

Sommaren 2017 uppehöll sig mellan 27 000 och 30 000 skarvar i Stockholms skärgård. Länsstyrelsen baserar siffrorna på Skärgårdsstiftelsens inventering, som bland annat visade att det då fanns 15 kända skarvkolonier och 5 789 bon (häckande par) i skärgården.

Enligt EU:s fågeldirektiv, som Sverige förbundit sig att följa, ska alla fågelarter ha en gynnsam bevarandestatus. Länsstyrelsen bedömer att skyddsjakten inte försvårar att upprätthålla en sådan för skarv.

Kontakt